Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Se hur effektivt ditt vattentjänstverk fungerar

Jord- och skogsbruksministeriet
16.1.2017 10.11
Pressmeddelande

Största delen av finländarna är kunder hos ett vattentjänstverk. Det förekommer emellertid skillnader i de över 1 500 vattentjänstverkens effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Nu är det allt enklare att jämföra vat-tentjänstverken eftersom alla har tillgång till verkens uppgifter och nyckeltal.

Finlands miljöcentral öppnade i januari 2016 en informationstjänst inom vattentjänster som heter VEETI.  Enligt lagen om vattentjänster ska vattentjänstverken mata in de uppgifter i informationssystemet som man behöver för att kunna räkna nyckeltal för verkens effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Verken svarar för att uppgifterna lämnas och att de är riktiga. De största vattentjänstverken har redan registrerat 2015 års uppgifter. Informationen om hushållsvatten täcker 3,9 miljoner invånare, informationen om avloppsvatten 3,4 miljoner invånare. Detta innebär att ca 80 procent av de invånare som anslutit sig till ett vattentjänstnät ser det egna verkets uppgifter. 

Lättare än tidigare att jämföra vattentjänstverk

Vattentjänstverkens kunder har du genom den nyöppnade rapporteringstjänsten möjlighet att med hjälp av nyckeltal få information om det egna vattentjänstverkets verksamhet och ekonomi. Alla som behöver in-formation kan nu också göra jämförelser mellan verken. Verken har fördel av att överlappande inmatning av information har minskat. 

Enligt lagen om vattentjänster ska vattentjänstverkets kostnader, även för ny- och reparationsinvesteringar, täckas med kundavgifter. Kostnadstäckningen kan man analysera genom att jämföra verksamhetens intäkter och utgifter. Vissa verks intäkter täcker inte ens alla driftskostnader, vissa betalar tillbaka till ägarna en stor del av intäkterna.  Gamla nätverk orsakar dock samtidigt tryck med saneringar. 

VEETI berättar också om vatten- och avloppsnätets skick

Enligt informationen i VEETI uppgår den andel av vattentjänstverkens intäkter som verken betalar ägarna till ungefär 10 procent i förhållande till verkens omsättning. Marginalen är 0-30 procent. Ett vatten- och avloppsnäts skick kan indirekt bedömas utifrån den andel vatten som verket inte fakturerat. Det icke faktu-rerade vattnet i ett vattenledningsnät beskriver läckagevatten i ledningsnätet och det vatten som används för underhållet. När det gäller avloppsledningsnät avses med icke fakturerat vatten dagvatten som leds till eller som på grund av dåliga konstruktioner infiltreras ut i avloppet. Andelen icke fakturerat vatten i våra vattenledningsnät är över 20 procent och i avloppsledningsnät över 45 procent. Antalet spruckna rör säger dock mer om vattenledningsnätens skick. Varje år har vi ungefär 17 rörbrott per hundra kilometer rör.

Arbetet med att utveckla informationshanteringen inom vattentjänster utfördes åren 2011 - 2016. Projektet har finansierats av finansministeriet och letts av jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med andra vattentjänststyrande ministerier samt användare av vattentjänstinformationen. För införandet och förvaltningen av systemet svarar Finlands miljöcentral.  Jord- och skogsbruksministeriet och Finlands miljö-central följer upp hur tjänsten tas i bruk i vattentjänstverken. 

Informationstjänstens adress: www.ymparisto.fi/vesihuoltolaitokset
Jord- och skogsbruksministeriet och Finlands miljöcentral uppmuntrar alla vattentjänstverk och kunder att använda tjänsten!

Ytterligare upplysningar:
Katri Vasama, vattenöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2241, [email protected]
Jyrki Laitinen, gruppchef, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 346, [email protected]