Hoppa till innehåll
Media

Ärenden som gäller inskrivning av fastigheter flyttas över från tingsrätterna till Lantmäteriverket

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.7.2009 11.33
Pressmeddelande -

Helsingfors 23.7.2009

Lagbestämmelserna om inskrivning av fastigheter revideras. För att inskrivningsärendena ska kunna flyttas från tingsrätterna till Lantmäteriverket måste man ändra jordabalken och vissa andra lagar, stifta en lag om köpvittnen och upphäva lagen om lagfarts- och inteckningsregister. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna 24.7. Lagarna ska träda i kraft i början av 2010 då handläggning av inskrivningsärendena överförs till Lantmäteriverket.

I jordabalken avses med inskrivningsärenden lagfarter, inteckningar och inskrivning av särskilda rättigheter som gäller fastigheterna. Beslut i dessa frågor registreras i lagfarts- och inteckningsregistret. Inskrivningen garanterar enligt villkoren i lagen en bestående rättighet vid fastighetens senare överlåtelser och utmätningar. Tingsrätterna har årligen behandlat ca 350 000 ansökningar om inskrivning av fastigheter. Syftet med ändringen är att effektivisera verksamheten inom den offentliga förvaltningen och fokusera tingsrätternas resurser på att avgöra tviste- och brottmål.

Överföringen av inskrivningsärendena stärker Lantmäteriverkets ställning i fastighetsfrågor. Lantmäteriverkets huvudsakliga uppgift är redan nu att upprätthålla och administrera fastighetsdataarkiven. I och med ändringen får lantmäteriverket också en möjlighet att utveckla behandlingen av lagfarts- och inteckningsfrågor samt andra inskrivningsärenden, det elektroniska inskrivningssystemet och fastighetsdatasystemet.

För att Lantmäteriverket ska kunna sköta detta arbete behöver verket 216 årsverken. Från tingsrätterna överförs sammanlagt 208 årsverken till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Ändringarna gäller bestämmelserna om inskrivningsprocessen och medför endast små konsekvenser för grunderna som gäller avgörande av inskrivningsärenden.

Ytterligare upplysningar:
lantmäterirådet Raimo Vajavaara, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 52170
lagstiftningsrådet Jari Salila, justitieministeriet, tfn 09-160 67706