Hoppa till innehåll
Media

Klimatförändringen medför hot - anpassningen även möjligheter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2014 11.16
Pressmeddelande -

Regeringen fattade i dag ett principbeslut om en nationell plan för anpassning till klimatförändringen. Målet är ett samhälle som är kapabelt att anpassa sig till ett föränderligt klimat och hantera riskerna. Genom anpassning förebygger vi eller begränsar klimatets negativa effekter och drar fördel av de positiva effekterna.

En färsk sammanfattning från FN:s klimatpanel bevisar de risker som klimatförändringen medför för människor. Medeltemperaturer väntas stiga hos oss med 2-6 grader under detta århundrade. Vintertemperaturer och högsta temperaturer väntas stiga, mycket svår frost bli ovanligare, frostfria vinterperioder längre och värmeböljor vanligare.

Förändringar i klimatet och vattenförhållandena samt sådana extrema händelser som störtregn och hårda vindar orsakar redan nu störningar i vårt samhälle. I Norden råkar både vilda och odlade växtarter och vilda och uppfödda djurarter ut för onaturligt snabba förändringar. För näringsgrenar som är beroende av naturresurser kan förändringen vara drastisk.

- I det dagliga livet innebär anpassningen gärningar som vi alla, den offentliga sektorn, företagen och enskilda människor, kan göra. När vi förbereder oss med eftertanke och i tid minskar vi kostnader och negativa effekter samt omvandlar hot till möjligheter, säger minister Orpo. Lyckligtvis har USA och Kina nu meddelat om nya utsläppsminskningar. Även om vi lyckas begränsa utsläppen globalt, förändras klimatet och vi måste anpassa oss till förändringarna.

- Bland alla hot är det bra att komma ihåg att det varmare klimatet ger också möjligheter som vi kan dra fördel av och skapa ny affärsverksamhet. Vi kan till exempel utveckla teknologi, produkter, bioekonomikompetens samt affärsverksamhet som bygger på hållbar användning av förnybara naturresurser och som hjälper att ersätta fossila energikällor och råvaror. Inom lantbruket kan man förädla och börja odla nya växtarter eller växtsorter som ger större skördar, säger minister Orpo.

Tanken är att anpassningen till klimatförändringen finns med i allt beslutsfattande och planering samt styrning och utveckling av handlingssätt. Målet är att aktörerna har tillgång till alla de metoder som de behöver för att kunna bedöma och hantera klimatrisker. Forskning, utveckling, information och utbildning förbättrar kunskaperna om klimatförändringens effekter och anpassningen till den. Man tar också hänsyn till de globala effekterna för Finland.

- Social och ekonomisk stabilitet, en hållbar och välskött byggd miljö och infrastruktur, en fungerande administration, hög utbildningsnivå och satsningar på forskning, teknologi och innovationer stärker vår förmåga att anpassa oss till förändringarna, framhäver minister Orpo.

Anpassningsplanen har arbetats fram i ett brett samarbete under jord- och skogsbruksministeriets ledning. Ministerierna svarar för planens införande, uppföljning och utvärdering inom förvaltningsområdena. Åtgärderna utförs tillsammans med intressentgrupperna.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Jaana Kaipainen, tfn 050 5256273
vattenöverinspektör Ville Keskisarja, tfn 040 8611229

Petteri Orpo regeringen