Hoppa till innehåll
Media

Kommissionen offentliggjorde en rättsakt om skogliga referensnivåer 

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.10.2020 16.29 | Publicerad på svenska 3.11.2020 kl. 13.51
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har gett ut en delegerad akt enligt LULUCF-förordningen om EU-ländernas skogliga referensnivåer 2021 – 2025. Enligt rättsakten är referensvärdet för kolsänkor i finska skogar utan träprodukter cirka -23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) per år och med träprodukter cirka -29,4 miljoner ton. Siffrorna är desamma som i kommissionens preliminära förslag från juli 2020.

- Den fastställda referensnivån motsvarar kolsänkan inom vår markanvändningssektor under de senaste tio åren. Som helhet betraktat är LULUCF-förordningen och modellen för referensnivåberäkningen dock problematiska ur Finlands synvinkel. Särskilt problematiska är beräkningsreglerna som beaktar endast en bråkdel av de skogliga kolsänkorna, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Referensnivån grundar sig på beräkningsreglerna i förordningen – den är varken ett mål eller en prognos

Referensvärdet är en kalkylmässig beräkning av de skogliga kolsänkorna 2021 – 2025, förutsatt att samma rutiner för hållbar skogsvård tillämpas som under perioden 2000 – 2009. Referensnivån är alltså varken Finlands eller något annat medlemslands mål eller prognos för kolsänkor. 

För att det värdet för kolsänkor som baserar sig på inventeringsuppgifterna 2021 – 2025 senare ska kunna jämföras med referensnivån, bygger beräkningarna på så likadana grunder som dagens inventeringar.  Metoderna för växthusgasinventeringen utvecklas dock hela tiden. Därför är det sannolikt att flera tekniska korrigeringar kommer att göras i referensnivåberäkningarna under de kommande åren. Finlands referensvärden kommer således med stor sannolikhet att ändras ännu i framtiden. 

Också hela LULUCF-förordningen kommer att ändras i framtiden. Kommissionen har meddelat att den före juni 2021 kommer att lägga fram ett nytt förslag till LULUCF-förordning som ingår i den mer omfattande lagstiftningshelhet som hänför sig till att höja EU:s klimatmål. 

”Det kan inte vara så att kolsänkorna inte beaktas i sin helhet”    

- Finland tänker också i fortsättningen värna om skogarnas tillväxtförmåga och samtidigt främja bioekonomi och på så sätt ersätta fossila råvaror. Vi har också åtagit oss att målmedvetet minska utsläppen. Vårt mål är att bevara och stärka sänkorna ytterligare genom en aktiv och hållbar markanvändning och skogsvård. För detta ändamål har vi i enlighet med regeringsprogrammet inlett omfattande åtgärder inom hela markanvändningssektorn, säger minister Leppä. 

- Utöver våra ansträngningar arbetar regeringen för att ändra det europeiska beräkningssättet så att sänkorna och det arbete som gjorts för dem ska beaktas i framtiden. Det kan inte vara så att våra kolsänkor som redan nu är stora ska bli ännu större utan att de beaktas i sin helhet, påpekar Leppä.

Mer information: 
Tatu Liimatainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2075, fornamn.efternamn@mmm.fi