Hoppa till innehåll
Media

Kommissionen: Trädor som utgör ekologiska fokusarealer får tas i produktion

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2022 17.05
Pressmeddelande

Den 23 mars 2022 antog Europeiska kommissionen ett beslut enligt vilket medlemsstaterna får ge jordbrukare möjlighet att under 2022 använda trädor som utgör ekologisk fokusareal (EFA-träda) för odling, betesgång och skörd. Avsikten är att denna möjlighet ska tas i bruk i Finland.

Syftet med undantaget är att öka produktionen av mat och foder, eftersom kriget i Ukraina har inverkat på efterfrågan och utbudet av jordbruksprodukter.

På EFA-trädorna får odlas vilken stödberättigande gröda som helst, och det är tillåtet att skörda grödan från den och att använda arealen som betesmark. På sådana här EFA-trädor som tas i produktion är det tillåtet att använda växtskyddsmedel. Dessutom kan arealerna fortfarande godkännas som träda enligt det krav på diversifiering av grödor som är förenat med förgröningsstödet.

Det nationella genomförandet förutsätter att en förordning av statsrådet ändras. Tiden för att lämna remissyttranden om förordningsändringen är exceptionellt kort och går ut den 28 mars 2022, för att ändringen ska hinna göras inom den tidsram som förutsätts enligt kommissionens beslut och för att jordbrukarna snabbt ska få visshet om ändringen. Avsikten är att ändringen av förordningen ska godkännas vid statsrådets allmänna sammanträde den 7 april 2022. Den ska tillämpas retroaktivt från ingången av detta år.

Senare ska statsrådets förordning om tvärvillkoren ändras, så att jordbrukarna om de så vill kan gödsla de EFA-trädor som de tar i produktion.

Livsmedelsverket kommer att meddela separata anvisningar om hur jordbrukarna i stödansökan ska uppge de EFA-trädor som de använder för produktion.

Kravet på ekologisk fokusareal gäller endast gårdar som ligger i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland och som har mer än 15 hektar åkerareal. Kravet gäller inte mindre gårdar i de landskapen, gårdar som bedriver ekologisk produktion eller gårdar som har vall, träda eller baljväxter på största delen av sin åkermark. År 2021 var sammanlagt cirka 20 000 hektar åkermark EFA-träda.

Länk till begäran om remissyttranden

Mer information: 
Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 207, pia.lehmusvuori@gov.fi
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 248, suvi.ruuska@gov.fi

 

EU och internationella frågor Mat och jordbruk