Hoppa till innehåll
Media

Konkurrenskraftigt foder av hög kvalitet är styrkan i Finlands djurfoder- och livsmedelsproduktion

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2004 6.07
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets foderstrategi är färdigställd. I den nationella foderstrategin och det åtgärdsprogram som bygger på strategin presenteras strategiska linjedragningar, viktiga mål och åtgärdsförslag för foderhushållningens verksamhet under åren 2004-2010. Enligt strategin är styrkan i den nationella djurfoder- och livsmedelsproduktionen säkra och högklassiga foder med en produktionseffekt som är konkurrenskraftig. Strategin överlämnades till jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja i dag 15.7.

Arbetsgruppen kom överens om fyra strategiska linjedragningar. Säkra och högklassiga foder med en produktionseffekt som är konkurrenskraftig främjar djurproduktionen och stöder produktionens lönsamhet samt säkrar livsmedelskedjans kvalitet och säkerhet. Vid utfodringen av djur beaktas alltid djurartens behov, djurens välbefinnande och miljöaspekter. Kunskaperna om djurnäring utvecklas och en tillräcklig hög nivå säkras inom centrala områden av djurproduktionen. Foderlagstiftningen utvecklas enligt behov.

De centrala målen och åtgärderna har specificerats i åtgärdsprogrammet för åren 2004-2010. I syfte att sänka kostnaderna för foder som är producerade på lantgårdarna utnyttjas rådgivning för att sprida de bästa gårdarnas bästa praxis till alla gårdar. Kostnaderna för den logistiska kedja som avser foder anskaffade utanför gårdarna utvärderas och foderkedjans gemensamma verksamhet effektiveras. Den finländska djurproduktionen jämförs med konkurrentländernas produktion med särskild analys av foderkostnadernas andel av produktionen. De inhemska foderråvarornas produktion bör säkras även med stödpolitiska åtgärder.

Fodrens kvalitet och säkerhet på lantgårdarna utvecklas som en del i det nya stödsystemet samt genom anvisningar angående goda verksamhetsmetoder inom djurproduktion. Även den industriella fodertillverkningens goda verksamhetsmetoder registreras i nationella anvisningar. En nolltolerans för salmonella i foder upprätthålls frivilligt oberoende av eventuella ändringar i EU:s lagstiftning. Dessutom utarbetas en minimeringsstrategi för skadliga ämnen i foder.

Utnyttjandet av näringsämnena i foder effektiveras med hjälp av utfodringsrekommendationer, regelbunden kontroll av fodrens sammansättning och näringsvärden, utveckling av hanteringen av gödsel samt gårdsspecifika näringsbalansberäkningar. I användningen av livsmedelsindustrins biprodukter beaktas djurens artspecifika utfodring. Foderhygienens forskningsbehov utreds. I godkännandet av de foderväxtslag som ingår i artförteckningen beaktas det näringsmässiga nyttjandevärdet.

Cirka 80 procent av den odlade åkerarealen i Finland användes år 2003 för produktion av foderväxter. I Finland tillverkas årligen cirka 1 400 miljoner kilogram foderblandningar. Djurprodukternas försäljningsintäkter uppgick till 68 procent av hela försäljningsintäkten inom jordbruket och trädgårdsnäringen år 2003. Huvuddelen av det foder som är avsett för utfodring av produktionsdjur produceras och används på finländska lantgårdar. De foder som används till livsmedelsproduktionsdjur är i huvudsak inhemska, med undantag av viktiga proteinfoder såsom soja och fodertillsatser. I arbetsgruppen ingick representanter för lantbruksproducenter, foder- och livsmedelsindustrin, foder-, livsmedels- och veterinärkontroll och forskning samt rådgivning.

lantbruksrådet Päivi Mannerkorpi, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 1605 2692

överinspektör Berit Korpilo, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 1605 2914

överinspektör Marita Aalto, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 1605 3346

>> Foderstrategin