Hoppa till innehåll
Media

Koskinen och kommissionären överens om det nationella stödet till Södra Finland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2013 11.06
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen och EU:s jordbrukskommissionär Dacian Ciolos förhandlade i dag i Bryssel om regeringens förslag till nationella jordbruksstöd till Södra Finland och om vissa frågor i anslutning till detta. Vid förhandlingarna nåddes politisk överenskommelse om stödpaketet som helhet.Avtalet löper över en exceptionellt lång period, dvs. hela program- och finansieringsperioden för EU:s jordbrukspolitik 2014-2020. De första konkreta kommissionsbesluten på basis av det uppnådda avtalets olika delområden väntas i början av nästa år.- Den helhetslösning gällande det fortsätta nationella stödet till Södra Finland vi nu uppnått är en viktig del av den kommande programperiodens stödberedning. Under resten av detta år och början av nästa år kommer vi att tillsammans med producentorganisationerna avgöra många viktiga principer och finansieringselement som gäller de olika jordbruksstöden och som skapar en långvarig, förutsägbar, effektiv och med tanke på förvaltningen förnuftig stödhelhet, konstaterar en nöjd minister Koskinen.Det nationella s.k. 141-stödet som betalats i Södra Finland upphör vid utgången av året. Regeringen gav i början av oktober kommissionen ett förslag om fortsättning av det nationella stödet till Södra Finland. Förslaget tog hänsyn till den reformerade EU-jordbrukspolitiken och de EU-stödinstrument som är lämpligare för Finland än tidigare. Rättsgrunden för ett fortsatt nationellt jordbruksstöd till Södra Finland är den nya gemenskapslagstiftningen, den har godkänts av behöriga organ och kommer att börja tillämpas från och med början av år 2014.De viktigaste elementen i beslutet:Det nationella inkomststödet till Södra Finland betalas år 2014 i samma form och hålls på samma nivå som nu. Från år 2015 införs EU:s helfinansierade produktionsbundna stöd som är högre än de nuvarande stöden. Största delen av höjningarna riktas till mjölk- och nötköttsproduktionen, får- och gethushållningen samt odlingen av stärkelsepotatis och frilandsgrönsaker i Södra Finland, och de ersätter det nationella stödet till dessa produktionsgrenar. I samband med detta minskar det nationella inkomststödet i motsvarande grad, från ca 62,9 miljoner euro till ca 29,2 miljoner euro. Till svin- och fjäderfäsektorn och till trädgårdsproduktionen betalas från och med 2015 nationellt inkomststöd till Södra Finland i samma form som idag. Stödbeloppet sjunker till 17,40 miljoner euro fram till år 2020.Andelen av EU:s produktionskopplade stöd står år 2015 för 20 procent av Finlands totala stödpott och sjunker i slutet av den kommande finansieringsperioden till 18 procent. Eftersom höjningen av EU:s produktionskopplade stöd finansieras genom en sänkning av de helt av EU finansierade hektarstöden, föreslår Finland som en del av landsbygdsutvecklingsprogrammet att stödet till mindre gynnade regioner höjs med ca fem euro per hektar.Gällande förslagen till förbättring av lantbrukets struktur bekräftade man, att kommissionen enligt statsstödsförfarandet kan godkänna Finlands förslag för att underlätta grundläggande reparationer av produktionsbyggnader liksom också en höjning av investeringsstöden till flera gårdars gemensamma investeringar. Också startstödet till unga jordbrukare kan höjas. Det nuvarande systemet med jordbrukets avträdelsestöd i Finland får fortsätta fram till år 2018.Beträffande EU:s stöd för mindre gynnade regioner kom man i förhandlingarna överens om, att Finland som en del av det kommande utvecklingsprogrammet för landsbygden kan fortsätta sin nationella tilläggsfinansiering till stödet för mindre gynnade områden, av vilket en stor del riktas till stöd för husdjursproduktion. Finlands förslag till program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland lämnas till kommissionen i början av år 2014.Beträffande systemet med nordligt stöd kom man överens om att betalningsfullmakten för det nordliga stödet höjs med 24 miljoner euro per år. Höjningen riktas till stödet för nötkreatur, får och getter. I systemet med nordligt stöd görs under nästa år också vissa andra ändringar av mer teknisk natur.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Risto Artjoki, tfn +358 295 162 254
lantbruksråd Kari Valonen, tfn +358 295 162 269
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Jari Koskinen