Hoppa till innehåll
Media

Nya forskningsrön om gösbeståndet – samråd på kommande

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2018 14.44 | Publicerad på svenska 30.5.2018 kl. 16.10
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har fått Naturresursinstitutets utlåtande om gösbeståndens tillstånd samt om hurdana konsekvenser regleringen av minimimåtten för gös har på det kommersiella fisket och fritidsfisket. Härnäst kommer ministeriet att bedöma eventuella behov av att utveckla regleringen tillsammans med intressentgrupper.

Ministeriet ordnar i juni ett samrådsmöte om gösfisket för berörda parter. Vid samrådet kommer Naturresursinstitutets forskare att presentera sitt utlåtande och samtidigt ges det möjlighet till en öppen diskussion om saken. Samrådet genomförs så att alla parter har möjlighet att föra fram sin bedömning av situationen och sina synpunkter i frågan.

Ministeriets rättesnöre i kommande lösningar som gäller minimimåtten för gös är 1 § i lagen om fiske, enligt vilken syftet är att med utgångspunkt i bästa tillgängliga information ordna nyttjandet och vården av fiskresurserna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt, så att en uthållig och mångsidig avkastning av fiskresurserna, fiskbeståndens naturliga livscykel samt mångfalden hos och skyddet av fiskresurserna och den övriga vattennaturen tryggas.

Statsrådet utfärdade i slutet av 2015 förordningen om fiske (1360/2015), i vilken ingick en övergångsperiod på tre år för kommersiella fiskare i grupp I när det gäller minimimåtten för gös som fångas. Övergångsperioden för bestämmelsen löper ut den 31 december 2018. I motiveringspromemorian till förordningen konstaterades att man under övergångsperioden kommer att följa upp hurdana konsekvenser regleringen har på gösbeståndet och gösfisket samt bedöma hurdana åtgärder konsekvenserna ger anledning till. Dessutom konstaterades att det är viktigt att få forskningsdata om konsekvenserna av regleringen för att man utifrån detta ska kunna bedöma regleringen på ett  tillförlitligt sätt.

Naturresursinstitutets utlåtande och bilagor:

Ytterligare information:

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 494, fornamn.efternamn@mmm.fi
Vesa Ruusila, ödemarksråd, tfn 0295 162 051, fornamn.efternamn@mmm.fi

Fiskar