Hoppa till innehåll
Media

De nuvarande begränsningarna i nätfisket är tillräckliga, eventuella nya begränsningar införs genom frivilliga avtal.
Samråd inleds om att inkludera saimenvikaren i grunderna för skyddet av Natura 2000-området i Puruvesi

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2018 14.27 | Publicerad på svenska 26.6.2018 kl. 15.54
Pressmeddelande

Det har redan tidigare ordnats samråd om en uppdatering av grunderna för skyddet av hela nätverket Natura 2000, men på grund av det aktuella förslaget om saimenvikaren ordnas det nu ett nytt samråd 26.6–25.7.2018 för Puruvesis del.

Puruvesi har i tiden varit ett område där saimenvikaren byggt bo, men arten försvann från området på 1950-talet. Under den uppföljning som inleddes på 1980-talet uppges vikaren har rört sig rätt regelbundet i Puruvesi. Ungefär tio år sedan sågs den också övervintra i området.

I våras föddes en kut i Puruvesi. Detta visar att vikarstammen etablerat sig och att området fortfarande är en viktig livsmiljö för arten.

Miljöministeriet håller på att uppdatera uppgifterna om de naturtyper och arter som ligger till grund för skyddet av områden inom nätverket Natura 2000. Utifrån den nya informationen om saimenvikaren föreslår miljöministeriet att vikaren ska upptas bland de arter som skyddas i Natura 2000-området i Puruvesi. Puruvesi ingår sedan tidigare i nätverket Natura 2000 på grund av områdets naturtyper, i synnerhet sjölandskapets värdefulla natur. I det nya förslaget behandlas inte gränserna för Naturaområdet, inte heller andra arter.

Det har redan tidigare ordnats samråd om en uppdatering av grunderna för skyddet av hela nätverket Natura 2000, men på grund av det aktuella förslaget om saimenvikaren ordnas det nu ett nytt samråd 26.6–25.7.2018 för Puruvesis del. Alla som är intresserade kan under denna period lämna in synpunkter om förslaget till miljöministeriet. Beslut fattas efter att samrådet har avslutats.

Saimenvikaren har byggt bo i den del av Puruvesi där skyddsåtgärderna delvis redan har genomförts. Eftersom det föddes en kut i området fattades det redan i våras beslut om begränsningar i nätfisket, och dessa bedöms vara tillräckliga. Om saimenvikaren inkluderas i grunderna för skyddet av Natura 2000-området i Puruvesi förutsätts därför inga nya omedelbara skyddsåtgärder i området.

Om saimenvikaren börjar bygga bo i ett större område kommer det att avtalas om lokala begränsningar av nätfisket tillsammans med vattenområdets ägare, på samma sätt som man gjort också hittills.

– Jag uppskattar de lokala vattenområdesägarnas sätt att i god anda komma överens om begränsningar i nätfisket för att skydda den kut som föddes i våras. Enligt aktuella uppskattningar lever 5–8 vikare i området. Det är alltså ännu fråga om en liten population som är känslig för störningar, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Puruvesi är ett betydande centrum för fritids- och yrkesfiske. Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet anser det vara viktigt att också ekonomiska och sociala aspekter beaktas i skyddet.

– Insatserna för skydd av vikaren bör utgå från skyddsbehovet och dimensioneras på rätt sätt. De fiskebegränsningar man kommit överens om till följd av att saimenvikaren i våras byggt bo i det specifika området är tillräckliga, och det är inte motiverat att utvidga begränsningarna så att de gäller hela vattendraget. Skyddsinsatser som godkänns av lokalbefolkningen utgör grunden för ett framgångsrikt skyddsarbete, framhåller jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Meddelande om att samråd inleds (ym.fi/Natura2000kuuleminen2018)

Mer information:

Heikki Korpelainen, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 135, fornamn.efternamn@ym.fi

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi

Taru Savolainen, ministerns specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 040 535 8622, fornamn.efternamn@ym.fi (förfrågningar om intervjuer med minister Tiilikainen)

Djur och växter Fiskar Jari Leppä Kimmo Tiilikainen