Hoppa till innehåll
Media

Länsvisa spöfiskeavgifter höjs vid ingången av år 2009

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2008 9.45
Pressmeddelande -

De länsvisa spöfiskeavgifterna höjs på grund av en höjning av levnadskostnadsindex.Spöfiskeavgifterna för år 2009 är 29 euro per kalenderår och 7 euro för en fiskeperiod på sju dygn.Spöfiskeavgiften inbetalas på jord- och skogsbruksministeriets konton:

Södra Finlands län 166030-106594
Västra Finlands län 166030-106602
Östra Finlands län 166030-106610
Uleåborgs län 166030-106628
Lapplands län 166030-106636

Spöfiskeavgiften är en avgiftsbelagd allmän fiskerätt som ger betalaren tillstånd att fiska i respektive län, men bara med ett spö, en rulle och ett drag i taget inom ifrågavarande läns vattenområden.Den som bedriver trollingfiske får använda ytterligare ett viktdrag eller en paravan.Det går bra att betala spöfiskeavgift för flera län. För spöfiske krävs dessutom att den statliga fiskevårdsavgiften betalats.Personer som är under 18 år och personer som fyllt 65 år behöver inte betala den länsvisa spöfiskeavgiften.
Årligen betalas över 80 000 årsavgifter och drygt 35 000 veckoavgifter baserade på spöfiskeavgiften. Influtna medel från spöfiskeavgifterna styrs till ägarna av fiskevatten som ersättning för att deras fiskevatten använts för handredskapsfiske.En del av dessa medel används för fiskevårdsåtgärder på initiativ av ägarna av fiskevatten.
Som en del av statens regionförvaltningsreform upphör de nuvarande länen vid ingången av år 2010. Man har på jord- och skogsbruksministeriet påbörjat en utredning om hur slopandet av länen påverkar det länsvisa systemet för spöfiskeavgiften. Syftet är att arbetet skall vara klart under våren 2009. Reformen påverkar inte själva fiskerätten, men det kvarstår att utreda inom vilka områdesgränser man i framtiden kommer att verka.

Mer information:
Tf. fiskerådet Eija Kirjavainen, tfn (09) 160 52421
Tf. konsultativa tjänstemannen Roni Selén, tfn (09) 160 52726
Överinspektören Jouni Tammi, tfn (09) 160 53367

Sirkka-Liisa Anttila