Hoppa till innehåll
Media

Lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd ändras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2008 13.53
Pressmeddelande -

Det tidigare kravet på en tio månaders förfogandeperiod för erhållande av gårdsstöd ersätts med en förfogandeperiod på en dag. Förfogandedagen kommer att vara den sista dagen för ändring av stödansökan, vilken i år infaller den 16.6. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagen om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd fredagen den 25.4. Lagen träder i kraft 30.4.2008.

Vid överföring av besittningsrätten till en åker bör odlarna observera vem som bär ansvaret för att tvärvillkoren följs. Det är ändamålsenligt att sluta ett privaträttsligt avtal om ansvarsfrågan i samband med överföringen av besittningsrätten. I annat fall ansvarar den odlare som har inlämnat stödansökan för eventuella försummelser av tvärvillkoren under hela kalenderåret.

Dessutom slopas rättigheterna enligt artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd, alltså de så kallade klistermärkena. Gårdsstöd för odlingsareal för bär och grönsaker har tidigare förutsatt att odlaren har haft stödrättigheter enligt artikel 60 i förordningen om gårdsstöd. I fortsättningen kan gårdsstöd med fullständiga stödrättigheter erhållas för odlingsareal för bär och grönsaker. I lagen föreslås också ingå en bestämmelse om att minskningar av direktstödet på grund av överträdelse av tvärvillkoren inte görs ifall överträdelsen är lindrig. Denna ändring tas i bruk i början av år 2009.

Verkställigheten av systemet för jordbruksrådgivning överflyttas genom samma lagändring till Landsbygdsverket.

Största delen av de ändringar som nu görs i nationell lag hänger samman med ändringen av Europeiska unionens råds förordning om gårdsstöd.

Mera information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Outi Kostama, tfn (09) 160 54277
jordbruksöverinspektör Marjatta Jokela, tfn (09) 160 52314, 0400 933 671