Hoppa till innehåll
Media

Lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2010 11.48
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag riksdagens svar på regeringens proposition om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs. Republikens president ska stadfästa lagen 17.6.2010. Lagen träder i kraft 1.1.2011.

Alla fartyg som används för att fånga fisk till havs för försäljning ska i fortsättningen införas i fiskefartygsregistret innan verksamheten inleds. I praktiken är bestämmelsen inte ny, eftersom en bestämmelse med samma innehåll varit i kraft i unionens lagstiftning sedan länge. Fiskefartygsregistret förs i sex närings-, trafik- och miljöcentraler på kusten.

I lagen finns också bestämmelser om nya krav som innehavare av högsjöfartyg som bedriver fiske av fiskarter vilkas kvoter fastställts ska uppfylla innan fartyget kan registreras. Vidare ska ägare till högsjöfartyg som bedriver fiske av fiskarter vilkas kvoter fastställts före registrering och under pågående fiskeverksamhet kunna påvisa att det fiske som bedrivs av fartyget har en tillräcklig ekonomisk anknytning till finländsk fiskerinäring.

Fartygen grupperas vid registreringen i tre grupper: kustfartyg med en totallängd under tolv meter, högsjöfartyg med en totallängd om minst tolv meter och vattenbruksfartyg. Gällande kustfartyg och högsjöfartyg kommer statsrådet att genom förordning föreskriva en maximistorlek för registerutrymmet för varje fartygsgrupp. Europeiska unionen har fastställt för varje medlemsland som bedriver kommersiellt fiske en fiskekapacitet som landet inte får överskrida. Genom att bestämma maximistorlekar för registerutrymmet för varje fartygsgrupp säkerställer Finland att landet inte överskrider sin tillåtna fiskekapacitet.

Man har i lagen försökt underlätta bedrivandet av fiskeverksamhet genom att utfärda en bestämmelse om möjligheten att ansöka om registreringstillstånd redan innan fiskefartyget anskaffas. Efter att registreringstillstånd har beviljats har fiskaren alltid minst ett år på sig att anskaffa ett fiskefartyg som han eller hon betraktar som lämpligt och vara säker på att fartyget kommer att registreras. Man har också försökt underlätta anskaffningen av fiskefartyg genom att ge fartygets ägare rätt att under en viss tid behålla registerutrymmet för ett fiskefartyg som avlägsnats från fiskefartygsregistret.

Europeiska unionen anger övergripande bestämmelser om det kommersiella fisket på havsområden i Finland genom gemenskapens förordningar. Med lagen om registrering av fiske- och vattenbruksfartyg som används till havs utfärdas de nationella grundläggande bestämmelser som kompletterar unionens rättsakter, bland annat om skyldigheten att registrera fiske- och vattenbruksfartyg, registreringsförfarandet, övervakningen av registreringen, avregistreringen av fartyg samt om uppgifter som antecknas i registret och bevarandet av dem i registret.

Närmare uppgifter från jord- och skogsbruksministeriet:

fiskerirådet Markku Aro, tel. 040 740 23 87
överinspektör Maija Mela, tel. 040 523 76 95

Sirkka-Liisa Anttila