Hoppa till innehåll
Media

Lagförslag: Giltighetstiden för skjutprov som håller på att gå ut ska förlängas på grund av coronavirusläget

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2020 11.30 | Publicerad på svenska 5.6.2020 kl. 16.35
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt på remiss ett lagförslag som förlänger giltighetstiden för de skjutprov som i år blir ogiltiga fram till utgången av juli 2021 utan att jägarna behöver avlägga ett nytt skjutprov. Syftet med ändringen är att se till att skjutprov som inte kan ordnas på grund av coronavirusepidemin inte gör det svårt för jägarna att delta i gallringen av hjortdjursstammarna under höstens jaktsäsong.

Ministeriet har inlett arbetet med att ändra jaktlagen på grund av den hälsorisk som coronavirusläget medför och de begränsningar i rörlighet och sammankomster som syftar till att minska risken.

Ministeriet har sänt på remiss ett utkast till lagförslag som ska anpassa organiseringen av jägarnas skjutprov så att kraven på skjutprov inte ska hindra regleringen av hjortdjursstammarna.

I jaktlagen tas undantagsvis in bestämmelser om att giltighetstiden för de skjutprov som går ut i år ska förlängas fram till utgången av juli 2021 utan att jägarna behöver avlägga ett nytt skjutprov.

Syftet är att minska antalet avlagda skjutprov i sommar och se till att den begränsade skjutprovsverksamheten i vår och eventuellt också i sommar inte leder till rusning till provet på hösten och gör det svårt för jägarna att delta i jakten efter hjortdjur under höstens jaktsäsong.

Att minska antalet hjortdjur och skador kräver att minst cirka 50 000 älgar och 60 000 vitsvanshjortar fälls varje år.

Ett skjutprov krävs för jakt på hjortdjur, såsom älg, vitsvanshjort och rådjur, samt vildsvin och björn.

Ett intyg över skjutprov gäller normalt i tre år från det att provet avlades, vilket betyder att det även i år blir aktuellt för en stor del av jägarna att avlägga skjutprovet på nytt. Till exempel år 2018 ordnade jaktvårdsföreningarna 3 570 skjutprov, där det gjordes sammanlagt 66 302 skjutprovsförsök.

Finlands viltcentral rekommenderar att skjutproven återkallas fram till den 13 maj

Finlands viltcentral rekommenderar att jaktvårdsföreningarna avstår från att ordna skjutprov fram till den 13 maj. Detta följer statsrådets riktlinjer om förbud mot att ordna offentliga tillställningar för över 10 personer.

Skjutproven ordnas normalt huvudsakligen i slutet av sommaren före jaktsäsongen. I norra Finland har skjutprov i någon mån ordnats också vintertid för att förutsättningarna för ansökan om jaktlicens för älg ska uppfyllas senast den 30 april. Finlands viltcentral beaktar på samma sätt som tidigare vid ansökan om jaktlicens sådana jägare vars skjutprov är i kraft eller går ut i år (skjutprovet har senast avlagts 2017). De som jagar i statens marker i Norra Finland och som hade ett skjutprov i kraft vid ingången av 2020 har alltså inget omedelbart behov av att avlägga ett skjutprov.

Målet är att trygga nya jägares möjligheter att delta i höstens jakt

Enligt lagförslaget ska ett skjutprov fortfarande krävas av nya jägare som inte tidigare har avlagt något prov. Ett skjutprov ska också krävas av jägare vars intyg över skjutprov slutat gälla redan före 2020.

Skjutprov kan eventuellt fortsatt ordnas senare på sommaren genom specialarrangemang om det säkerställs att de bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som har utfärdats med anledning av covid-19-epidemin följs. Jord- och skogsbruksministeriet och Finlands viltcentral sonderar coronavirusepidemins inverkan på viltförvaltningen och vilthushållningen samt tar fram närmare anvisningar för jaktvårdsföreningarna. Avsikten är att se till att arrangemangen för skjutprov är trygga i första hand för nya jägare som avlägger provet för första gången.

Ytterligare information:
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2338, fornamn.efternamn@mmm.fi
Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter, tfn 029 431 2 104, fornamn.efternamn@riista.fi