Hoppa till innehåll
Media

Genom kvalitetskrav på gödselfabrikat främjas skyddet av jordmånen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.3.2007 8.08
Pressmeddelande -

Reglerna för tillåtna kadmiumhalter i gödselmedel skärps. Förordningen om gödselfabrikat och utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat träder i kraft 15.3.2007.

Den tillåtna kadmiumhalten för de gödselmedel som används inom landskapsgestaltning och byggande av gröna miljöer sänks från 3 till 1,5 milligram kadmium per kilogram torrsubstans. Aska till jordbruket får dock innehålla 2,5 milligram per kilogram torrsubstans fram till år 2009. För gödselmedel med en fosforhalt på minst 2,2 % skärps den tillåtna mängden kadmium från 50 till 30 milligram per kilogram fosfor.

Ett nytt användningsområde för gödselfabrikat inom lagstiftningen är användning av gödselmedel i skogar. Enligt förordningen skulle man inom skogsbruket tillåta 15 mg kadmium per kilogram torrsubstans i sådana biprodukter som används som sådana som gödselfabrikat. För den skogsaska som används i skogarna tillåts 17,5 milligram kadmium per kilogram torrsubstans. Inom skogsgödslingen tillåts högre kadmiumhalter än inom andra användningsområden för gödsel. Det beror på att skogarna gödslas mer sällan – endast en eller två gånger under en 80 till 100-årsperiod eller en gång under skogens tillväxtperiod.

De för människor och djur så viktiga selenhalterna upprätthålls genom tillsatser vid gödsling. För gödsling som tillåter selentillsatser enligt typbeteckningen höjs den tillåtna selenhalten från 10 till 15 milligram per kilogram torrsubstans. Höjningen av den tillåtna mängden selen grundar sig på selenarbetsgruppens rekommendation. I Finland har människors genomsnittliga selenintag minskat under en längre tid.

Verksamhetsutövares skyldighet att ha egenkontroll fastställs i förordningen om gödselfabrikat under stycket om utövandet av verksamhet i samband med gödselfabrikat. Skyldighet att ha egenkontroll
gäller inte införsel av gödselfabrikat från den inre marknaden eller från tredje land för eget bruk, exempelvis för den egna lantegendomen eller trädgården. Verksamhetsutövaren ska utarbeta en plan för egenkontrollen innan 2007 års slut och verkställa planen i praktiken inom den egna verksamheten.

I stycket om utövandet av verksamhet i förordningen om gödselfabrikat finns de organiska gödselfabrikat som är växtbaserade eller har animaliskt ursprung uppräknade enligt typbeteckning eller enligt de råvaror som fabrikaten består av och vars sammanställande kräver godkännande av Livsmedelssäkerhetsverket (Evira). Ett sådant godkännande krävs exempelvis för verksamhetsutövare som tillverkar organiska jordförbättringsmedel.

Förordningar på Internet (på finska):
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/kara/lannoite.html

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Överinspektör Pirjo Salminen, tfn (09) 160 52478