Hoppa till innehåll
Media

Laxfisket i Tana älvs vattendrag förbjuds under fiskeperioden 2021 – möjligheterna för fiske av andra arter ökas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2021 14.50 | Publicerad på svenska 3.5.2021 kl. 9.04
Pressmeddelande
Kuva: Jaakko Vähämäki

Statsrådet beslutade i dag att laxen är fredad i hela Tana älvs vattendragsområde under tiden 1.5–31.12.2021. Orsaken till den exceptionella begränsningen är att man vid övervakningen av laxbestånden i Tana älv har upptäckt att deras tillstånd har försämrats snabbt. Ett temporärt förbud behövs eftersom även begränsat fiske skulle beskatta laxbestånden för hårt och göra deras återhämtning avsevärt långsammare.

Förbudet fastställdes vid förhandlingarna mellan Finland och Norge där man kom överens om fisket i Tana älv under fiskeperioden 2021. Till fiskebegränsningsområdet hör Tana älvs huvudfåra och biflöden, Tanafjorden samt det omfattande havsområdet utanför fjorden inom fyra kommuners områden. Förbudet gäller både fiske av lax med spö och laxfiske med stående fångstredskap.

Däremot ökas möjligheterna för annat fiske. För turister skapas ett nytt spöfisketillstånd som gör det möjligt att fiska till exempel harr med lätta flugfiskeredskap. Möjligheten att fiska andra fiskar med nät innan laxen börjar vandra upp hålls kvar, och i augusti tillåts fiske med nät i Enare älv i begränsad utsträckning. De som bor på orten får fiska med spö från stränderna, men bland annat antalet krokar begränsas och det är tillåtet att använda endast krokar utan hullingar. Därtill är det även i fortsättningen tillåtet att fiska havsöring i Tana älv.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä anser att det temporära förbudet mot laxfiske är en nödvändig åtgärd för att trygga laxbestånden i Tana älv.

– Det beslut som Finland och Norge har fattat tillsammans är exceptionellt, eftersom det täcker laxens hela livscykel från havet till floden. Det är ett hårt beslut, men målet är att trygga fiskemöjligheterna och livskraftiga laxbestånd i Tana älv även i framtiden, säger minister Leppä.

– Jag anser dock att det är viktigt att tillmötesgå de lokala invånarna, vattenområdets ägare och turismen genom att samtidigt öka möjligheterna för fiske av andra fiskarter, betonar Leppä.

Jord- och skogsbruksministeriet har bedömt det temporära förbudets inverkan på olika grundläggande fri- och rättigheter, såsom egendomsskydd, samernas rätt att utöva sin kultur samt ansvar för miljön i enlighet med grundlagen. I samband med antagandet av den gällande lagen om fiske betonade grundlagsutskottet att det allmänna inte enbart är bemyndigat utan också skyldigt att sörja för ett hållbart nyttjande av fiskresurserna för att bevara naturens mångfald. Genomförandet av detta miljöansvar är ett vägande skäl att förbjuda laxfisket i Tana älv 2021. 

Laxfisket i Tana älv är en viktig del av samekulturen och därför påverkar förbudet samernas möjligheter att utöva sin egen kultur. Enligt bedömningen förbättrar dock en temporär paus i laxfiske i Tana älv laxfiskemöjligheterna på lång sikt, vilket också främjar möjligheterna att utöva den fisketradition som hör till samekulturen även i framtiden.

Förutom samekulturen inverkar förbudet mot laxfiske också på Tana älvdalens ekonomi. I synnerhet turistnäringen och delägarlagen lider av att intäkterna från turismen och fisketillstånden minskar. Utsjoki kommun har tillsammans med aktörer i regionen redan börjat bereda de åtgärder som en plötslig strukturomvandling kräver.

Det är viktigt att följa upp konsekvenserna av förbudet mot laxfiske. Jord- och skogsbruksministeriet kartlägger möjligheterna att finansiera ett uppföljningsprojekt. Uppföljning är viktigt med tanke på den lokala samekulturens livskraft och kontinuitet, och därför ska konsekvenserna bedömas i samarbete med samesamhället.

Ytterligare information:

  • Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 152, tapio.hakaste(a)mmm.fi
  • Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 0295 162 051, vesa.ruusila(a)mmm.fi
  • Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, teppo.sakkinen(a)tem.fi
Fiskar Jari Leppä Natur och klimat