Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tilläggsutredningar om laxförordningens effekter görs

Jord- och skogsbruksministeriet
22.3.2017 13.11
Pressmeddelande

Laxförordningen, som reglerar det kommersiella laxfisket på havsområden, har varit på remiss fram till den 8 mars 2017. I synnerhet förordningsutkastets förslag om att det kommersiella laxfisket i fortsättningen ska inledas redan i början av april har väckt livlig debatt.

Förordningen har befarats äventyra återhämtningen av naturlaxbestånden. Fiske efter naturlax i havsområden förorsakar bekymmer i synnerhet inom Torne älvs område. Av samma skäl emotsätter sig många aktörer också de i förordningen föreslagna undantagen för Kemi, Ijo och Ule älvs terminalområden.

Ett annat föremål för kritik har varit att en förlängd fiskeperiod inte erbjuder tillräckliga förutsättningar för ett lönsamt kommersiellt fiske, eftersom det under den tiden är tillåtet att använda högst en ryssja. Enligt vissa bedömningar möjliggör den föreslagna regleringen inte heller ett fullskaligt utnyttjande av kommersiella fiskares aktörsspecifika fiskekvoter för laxfiske i terminalområdena eller utanför dem.

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat att tillsammans med Naturresursinstitutet göra tilläggsutredningar om fångstsammansättningen under den föreslagna förlängningen av laxfiskeperioden och jämföra effekterna av olika regleringsalternativ på laxbestånden. Dessutom utreds de alternativ för reglering av fiske i terminalområden som bäst tryggar både naturlaxens vandring och ett fullskaligt utnyttjande av fiskares laxkvoter. Då tilläggsutredningarna är klara gör jord- och skogsbruksministeriet behövliga ändringar i förordningen utifrån utredningarna och de utlåtanden som avgivits om utkastet till förordning.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Risto Lampinen, fiskeriråd, risto.lampinen(at)mmm.fi, tfn 0295 162 458
 

Fiskar