Hoppa till innehåll
Media

Förbindelser om ekologisk produktion och miljöavtal kan sökas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2017 15.04
Pressmeddelande
Kuva: maaseutuverkosto/Martina Motzbäuchel

I år kan man ansöka både om nya förbindelser om ekologisk produktion och om nya förbindelser om ekologisk husdjursproduktion. Idag godkände regeringen en förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2017.

Enligt förordningen kan jordbrukare i år ansöka om kompensationsersättning och ingå nya femåriga förbindelser om ekologisk produktion. Man kan också foga nya ersättningsberättigande arealer till giltiga förbindelser om ekologisk produktion. För tillägg på mer än fem hektar måste man enligt förordningen ingå en ny förbindelse.

Stöd för våtmarker och naturens mångfald

Jordbrukare och registrerade föreningar kan anhålla om miljöavtal för skötsel av våtmarker och för skötsel av landsbygdsnaturens mångfald och landskapet. Också vattenrättsliga sammanslutningar kan ingå om avtal om skötsel av våtmark.

Man kan också ansöka om ersättning för icke-produktiva investeringar för anläggning av våtmark eller för inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturlig betesmark.

Arealmålet för miljöförbindelser har nåtts

Arealmålet i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har redan nåtts när det gäller miljöförbindelserna och en del av miljöavtalen. Av denna anledning kan inte nya förbindelser ges och nya arealer som inte berättigar till ersättning kan inte fogas till giltiga miljöförbindelser. Miljöförbindelser kan däremot flyttas över till någon annan eller delas, till exempel i samband med generationsväxling.

De nu giltiga miljöförbindelserna har ingåtts för fem år. Till de jordbrukare som ingått förbindelser betalas miljöersättning för åtgärder som överskrider basnivån, om de främjar till exempel balanserad användning av näringsämnen, hantering av avrinningsvatten och åkernaturens mångfald.

Ytterligare upplysningar vid jord- och skogsbruksministeriet:
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 040 839 6599
Sini Wallenius, konsultativ tjänsteman, tfn 040 359 3103
Antero Nikander, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162 403

Djur och växter Landsbygd Mat och jordbruk Natur och klimat Valtioneuvoston päätös Vatten