Hoppa till innehåll
Media

Kompensationsbidrag och förbindelser om ekologisk produktion kan sökas, miljöförbindelser förlängs med ett år på nuvarande villkor

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2020 14.14 | Publicerad på svenska 28.2.2020 kl. 15.48
Pressmeddelande

I år kan jordbrukare ansöka om kompensationsbidrag samt nya förbindelser om ekologisk produktion och ekologisk husdjursproduktion. Det går också ansöka om att miljöförbindelser och miljöavtal förlängs med ett år.

Regeringen godkände i går de förordningar om kompensationsbidrag, miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion som hänför sig till tilläggsanslagen enligt regeringsprogrammet. Av tilläggsfinansieringen följer att kompensationsbidraget och miljöersättningen per hektar hålls på 2019 års nivå. Stödsystemen baserar sig på programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 – 2020 som kommissionen godkände den 18 februari 2020.

Nya åkerarealer kan fogas till förbindelser om ekologisk produktion, miljöavtal förlängs med ett år

År 2020 kan odlare ansöka om kompensationsersättning och ingå nya femåriga förbindelser om ekologisk produktion. Till en gällande förbindelse om ekologisk produktion kan också fogas nya ersättningsberättigande arealer. Odlare kan också ingå en ny förbindelse om den nya arealen är över fem hektar stor.

Jordbrukaren kan ansöka om en förlängning av miljöförbindelsen med ett år. Då kan hen avstå från den skiftesspecifika åtgärdshelheten. Den femåriga odlingsplanen, åkermarkens kvalitetstest eller utbildning i anslutning till förbindelsen gäller inte under den förlängda tiden.

Nya miljöförbindelser kan inte ingås, men till de gällande förbindelserna kan enligt en nyskiftesplan fogas nya åkerarealer som inte gett rätt till stöd. Arealen kan vara högst fem, på små gårdar högst en hektar stor. Trots att nya miljöförbindelser inte är möjliga, kan förbindelsen dock fördelas eller överföras till en annan person vid till exempel generationsväxlingar.

Också de miljöavtal som ingicks 2015 samt avtalen om att bevara genetiska resurser inom jordbruket förlängs med ett år på tidigare villkor om jordbrukaren så önskar. I avtalen som gäller ursprungsraser krävs inte att djuren förökar sig om skyldigheten redan har uppfyllts. Nya miljöavtal kan ingås endast i de fall då det tidigare avtalet om att främja den biologiska mångfalden och vård av landskapet har löpt ut. Därtill ingås det våtmarksavtal när en våtmark som byggts med icke-produktiva investeringsstöd blir färdig.

Man kan inte söka stöd för en icke-produktiv investering för anläggning av en våtmark eller för inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturlig betesmark.

När det gäller miljöersättning för saneringsgrödor godkändes en ändring som går ut på att gårdar som i växtföljden odlar potatis, sockerbeta eller trädgårdsväxter på friland kan beviljas miljöersättning för basskiftesarealer som gården enligt stödansökan använt för odling av någon av dessa grödor under något av de tre år som föregår stödansökan.

Ytterligare information:

Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 040 839 6599

Sini Wallenius, konsultativ tjänsteman, tfn 040 359 3103

Antero Nikander, jordbruksöverinspektör, tfn 040 318 8957