Hoppa till innehåll
Media

Lagförslaget om Naturresursinstitutet till riksdagen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2014 13.11
Pressmeddelande -

Regeringens proposition med förslag till lag om Naturresursinstitutet överlämnades till riksdagen i dag. Institutet bildas av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Skogsforskningsinstitutet (Metla) och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI). Institutet tar också över statistikuppgifterna som nu sköts av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike). Verksamheten inleds vid ingången av år 2015.

Enligt propositionen ska Naturresursinstitutet främja en konkurrenskraftig näringsverksamhet som bygger på hållbar användning av förnybara naturresurser och bidra till välbefinnandet och landsbygdens livskraft. Naturresursinstitutet ska enligt lag bedriva vetenskaplig forskning och utveckling, överföra kunskap och teknologi och tillhandahålla sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet. Vidare ska institutet framställa statistik över mat och förnybara naturresurser och sköta uppgifter som gäller att trygga de genetiska resursernas mångfald hos odlingsväxter, produktionsdjur och skogsträd.

Naturresursinstitutet (Luke) är Finlands näst största statliga forskningsinstitut med ca 1 700 anställda. Målet är att stärka forskningen och expertisen kring mat och förnybara naturresurser som behövs för att bygga upp bioekonomin och välbefinnandet, som grundar sig på bioekonomin, i framtiden.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
forskningsdirektör Mikko Peltonen, tfn 0295 16 2296
lagstiftningsrådet Susanna Paakkola, tfn 0295 16 2448