Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet är ordförande vid EU-möten

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.7.2019 13.23 | Publicerad på svenska 10.7.2019 kl. 9.30
Pressmeddelande

Finlands EU-ordförandeskap syns redan i jord- och skogsbruksministeriets arbete. Under ordförandeskapet kommer reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) att vara ministeriets största uppsättning frågor som ska drivas vidare.

Finland har som mål att föra förhandlingarna om den gemensamma jordbrukspolitiken så långt framåt som möjligt. Om förhandlingarna är framgångsrika, kan ministerrådet i bästa fall enas om ett gemensamt förslag under ledning av Finland och därefter kan en trepartsdialog med Europeiska kommissionen och Europaparlamentet inledas mot slutet av Finlands EU-ordförandeskap.

”En förutsättning för att förhandlingarna om en ny gemensam jordbrukspolitik ska gå framåt är att det hittas en lösning på EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027. Att inleda en trepartsdialog med Europaparlamentet förutsätter dessutom att parlamentet har en färdig ståndpunkt”, förtydligar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä tidsplanen för förhandlingarna.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är ordförande i Europeiska unionens råd (jordbruk och fiske). Det första mötet i rådet under Finlands EU-ordförandeskap ordnas den 15 juli i Bryssel. Under Finlands EU-ordförandeskap kommer det att ordnas sammanlagt fyra möten i rådet (jordbruk och fiske) i Bryssel och Luxemburg.

Under ordförandeskapet är de största evenemangen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde EU:s konferens om bioekonomi den 9 juli i Helsingfors samt det informella mötet mellan jordbruksministrarna den 22–24 september i Helsingfors. Vid det mötet diskuteras anpassningen till klimatförändringarna och jordbrukets roll vid kolbindning.

Jord- och skogsbruksministeriets andra centrala teman under EU-ordförandeskapet

Målet för jordbruks- och klimatpolitiken är att diskussionen om EU:s mål för 2050 går framåt.

Inom bioekonomin kommer rådets slutsatser om EU:s reviderade bioekonomistrategi att utarbetas.

Vid det informella mötet mellan EU:s generaldirektörer med ansvar för skogsfrågor kommer den framtida EU-skogsstrategin att diskuteras. Och under sommaren kommer det att komma ett meddelande från kommissionen om avskogning.

Fiskekvoterna kommer också att tas upp när EU:s fiskekvoter för olika områden uppdateras.

Mer information fås av:

Jaana Husu-Kalliio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 40 029 1910,

Ahti Hirvonen, enhetschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 295 162 337, fornamn.efternamn(a)mmm.fi