Hoppa till innehåll
Media

Ändringar föreslås i lagen om nationella stöd till jordbruket

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2008 11.48
Pressmeddelande -

Statsrådet har idag godkänt regeringens proposition om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. Det föreslås att lagen ändras så att den beaktar det förhandlingsresultat mellan Finland och Europeiska gemenskapernas kommission som nåddes i fråga om de nationella inkomststöden i Södra Finland mellan 2008 och 2013. Republikens president har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen fredagen den 28 mars.

Som nya stödformer föreslås att man i Södra Finland, dvs. i stödregionerna A och B, från och med år 2008 tar i bruk ett hektarbaserat stöd för husdjursgårdar samt stöd för specialväxter för odlingsareal där frilandsgrönsaker och stärkelsepotatis odlas. Hektarbaserat stöd till husdjursgårdar kunde beviljas om den sökandes driftscentrum och åkerareal är belägna inom stödregionerna A eller B. Förutsättningen för beviljande av hektarbaserat stöd till en husdjursgård skulle vara att den sökande iakttar stödvillkoren i fråga om kompensationsbidrag och uppfyller de allmänna förutsättningarna för beviljande av kompensationsbidrag. Gårdsbruksenheten borde dessutom uppfylla kraven på husdjursgårdar i fråga om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel. Stödet skulle betalas årligen för den areal som berättigar till kompensationsbidrag, men högst för en areal som år 2007 var berättigad till kompensationsbidrag.

Från ingången av år 2009 kunde man i stödregionerna A och B i form av ett nationellt stöd bevilja stöd frikopplade från produktion till svin- och fjäderfäskötseln samt kompensation för strukturförändringen inom svin- och fjäderfäskötseln. Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfäskötsel skulle företrädesvis beviljas på basis av den referenskvantitet för svin- och fjäderfäskötsel som grundar sig på tidigare produktion. Den sökandes gårdsbruksenhet borde dessutom uppfylla kraven på husdjursgårdar i fråga om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel. Referenskvantiteten skulle dras in om den sökande under två på varandra följande stödår inte uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd.

Kompensation för strukturförändringen inom svin- och fjäderfäskötseln kunde beviljas åren 2009 och 2010 till sökanden som uppfyller de allmänna kraven för beviljande av nationellt stöd och som det har fastställts en referenskvantitet för i fråga om svin- och fjäderfäskötsel. Den referenskvantitet som skulle utgöra grund för kompensationen är det meningen att man ska fastställa utifrån antalet djurenheter år 2007. Den sökande borde förbinda sig till att permanent avstå från sin referenskvantitet efter den tvååriga period som berättigar till kompensation för strukturförändringen. Den gårdsspecifika kompensationen för strukturförändringen uppgår till högst 20 000 euro per år.

Efter stödåret 2008 skulle man avskaffa möjligheten till undantag från de tekniska kraven på växthusens konstruktioner.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringssekreterare Katri Valjakka tfn (09) 1605 4245
sektionschef Esa Hiiva tfn (09) 1605 2657, 040 733 6225.