Hoppa till innehåll
Media

Landsbygdens projektfinansiering blir enklare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2010 10.59
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag ändringarna i förordningen om stödjande av projektverksamhet på landsbygden, vilket innebär bland annat att nu ingår också bredbandsprojekt i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Landsbygdens företags- och projektfinansiering har upplevts som tung och för att uppnå programmets mål vill man nu förenkla administrationen. Delvis bygger ändringen på utvecklingsförslagen från den arbetsgrupp som jord- och skogsbruksminister Anttila tillsatte för att utreda hur man minskar den administrativa belastningen. Nu vill man till exempel införa en alternativ mall för att allokera och verifiera omkostnaderna så att stödmottagaren inte behöver lämna så många verifikat. Andra ändringar i förordningen som baserar sig på arbetsgruppens förslag är bl.a. att göra utbildning möjlig i allmännyttiga utvecklingsprojekt, att förenkla utredningen av små kostnaders skälighet och att slopa ansökan om utbetalning som krävts minst en gång om året.

Enligt förordningen är det nu också möjligt att genomföra bredbandsprojekt inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 - 2013. Bredbandsprojekt hör till det nationella Bredband 2015-projektet som bygger på statsrådets principbeslut. Projektet genomförs i samarbete inom jord- och skogsbruksministeriets och kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Genom EU:s återhämtningsplan har man i landsbygdens utvecklingsprogram reserverat ytterligare ca 25 miljoner euro för bredbandsprojekt. I dessa projekt är stödmottagarens andel alltid minst 34 procent av kostnaderna medan kommunens andel är antingen 8, 22 eller 33 procent. Finansieringen från landsbygdens utvecklingsprogram sker genom beslut av NTM-centralerna. Kommunernas betalningsandel är 22 procent. I de projekt som kommunikationsministeriet finansierar är kommunernas andel 8 eller 33 procent.

Den ändrade förordningen gäller projektstöd enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 - 2013 som EU delfinansierar. Stöden beviljas av de medel som har reserverats för NTM-centralerna och Leaderaktionsgrupperna att användas för regional och lokal utveckling av landsbygden. Typerna av projekt är utvecklingsprojekt, utbildningsprojekt, allmännyttigt investeringsprojekt och samordningsprojekt. Förordningen träder i kraft 2.6.2010.

Landsbygdsverket arbetar som bäst med frågor som gäller stödanvisningar och blanketter samt övrig tillämpning av stödet.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringssekreterare Mika Saari, tfn 09 160 52242
konsultativa tjänstemannen Sirpa Karjalainen, tfn 09 160 52901
planerare Marianne Selkäinaho, tfn 09 160 54334 (bredbandsprojekt)

Sirkka-Liisa Anttila