Hoppa till innehåll
Media

Landsbygden hänger med i utvecklingen - användningen av förnybar energi och jordbruksområdets konkurrenskraft har ökat

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2019 11.00 | Publicerad på svenska 10.7.2019 kl. 10.26
Pressmeddelande

På landsbygden pågår en strukturomvandling mot förnybara energikällor. Gårdar och övriga företag har investerat och tillämpat lösningar som hjälper att använda förnybar energi. Programmet för utveckling av landsbygden har särskilt bidragit till att grunda företag i ekobranschen. Jordbrukare är nöjda med lättillgängliga utbildningar och rådgivningstjänster som hjälper dem med praktiska problem.

Resultaten framgår av tre utvärderingar som redogör för effekterna av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020 med tanke på såväl förnybar energi, jordbrukets konkurrenskraft som rådgivningen. Utvärderingarna gjordes av Motiva, Pellervon taloustutkimus och MDI. Här ges tre perspektiv till landsbygdsprogrammets effekter:

Programmet har stort och varierande utbud av lösningar på investeringar i energiområdet  

Programmet ger stöd till att producera förnybar energi på gårdar och i landsbygdsföretag. Det gäller energiföretagande, det vill säga att företagen säljer energin vidare till kunder.

Gårdarnas totala investeringar i produktion av förnybar energi är 2,5 miljoner euro. Hälften av summan täcktes med landsbygdsprogrammets stöd. Investeringsstöd har beviljats för bland annat hugg- och krossmaskiner och byggande av virkesterminaler. Investeringarna i produktion av bränslen från förnybara energikällor uppgick till drygt 13 miljoner euro, av vilket 1,6 miljoner euro utgjorde stöd från landsbygdsprogrammet. Produktionen av förnybar energi låg vid 342 400 MWh/a före slutet av 2018. Detta motsvarar den årliga energiförbrukningen i cirka 17 000 typiska egnahemshus.Finlands mål för att minska utsläppen med 20 procent innebär en minskning på ca 14,3 Mt före 2020. Landsbygdsprogrammets åtgärder har hittills minskat utsläppen med 0,09 Mt. 

Målet om gårdarnas totala investeringar i förnybar energi 2023 är svårt att nå med dagens investeringstakt. Landsbygdsprogrammet har dock många lösningar som säkrar att hela bränslekedjan fungerar. Programmets olika projekt har siktat till att öka produktionen av bioråvaror, förbättra logistiken, bidra till biogasproduktionen, utveckla energitjänster och -företagande, utreda eller testa nya energiråvaror och förmedla information om de möjligheter som förnybar energi ger. 

Gårdar kan inte få energistöd och landsbygdsprogrammet är det enda sättet att bevilja investeringsstöd för energieffektiviserande åtgärder. Antalet investeringsprojekt har dock varit rätt lågt under de senaste fyra åren. Energirådgivning är ett sätt att öka gårdarnas aktivitet. Företag borde få söka energistöd. Rådgivning som gäller förnybara energikällor har ökat år för år, men att ge råd i frågor kring energieffektivitet eller att ta fram heltäckande energiplaner har minskat.  

Effekterna av åtgärder som förbättrar jordbrukets konkurrenskraft ses på gårdsnivå

Landsbygdsprogrammets effekter kan redan ses på gårdar som genomfört konkurrenskraftsåtgärder, men inom hela jordbruksområdet väntar man fortfarande på resultat. Utvecklingen av jordbrukets konkurrenskraft har analyserats genom jordbrukets struktur, producenternas ekonomiska ställning, företagens produktivitet och produktivitetsutveckling.  

Konkurrenskraftsförbättrande investeringar och generationsväxlingar har genomförts i synnerhet i områden som starkt domineras av jordbruk. Utvärderingens resultat visar att programåtgärderna inte kunnat förbättra gårdarnas ekonomiska läge i den mån att effekterna kunde ses på hela sektorns nivå. Man kan säga att programmets åtgärder stärker konkurrenskraften på lång sikt. I fortsättningen ska programmet på ett mera övergripande sätt styra jordbruksområdets strukturomvandling i en konkurrenskraftigare riktning.

”Antalet investeringar är tydligt större än utan programmet. Att målmedvetet utveckla jordbrukets struktur är enormt viktigt när omvärlden och marknadsområdet förändras i snabb takt”, säger Kyösti Arovuori, forskningsdirektör vid Pellervon taloustutkimus.

Utöver direkta jordbruksåtgärder har programmet också ökat incitament som lett till att man grundat nya livsmedelsföretag. I ekobranschen har utvecklingen varit särskilt snabb. Ersättningen för djurens välbefinnande har förbättrat djurens välbefinnande. Inom programmet har det därtill genomförts projekt som utvecklat produktionen av närproducerade livsmedel.   

Jordbrukare har nytta av Råd2020 

Rådgivningen hjälper jordbrukare särskilt med praktiska problem och lösningar, med planeringen av odlingen och gårdens framtid.  I fastlandet har rådgivningen anlitats av 16 459 enskilda gårdar, det vill säga 34 procent av de gårdar som 2018 fick jordbruksstöd. Detta framgår av rådgivningens utvärdering. 

En stor del av frågorna gäller villkoren för miljöstödet och stödet för djurens välbefinnande samt gårdarnas konkurrenskraft. Jordbrukare är väldigt intresserade av rådgivningen i frågor som handlar om konkurrenskraft. Verksamheten inleddes 2017 och programperiodens mål har redan överskridits med god marginal.

Jordbrukare är i huvudsak nöjda med rådgivningen. De anser att praktisk hjälp med gårdens problem och utmaningar är den största nyttan. Rådgivningen har gagnat jordbrukare i synnerhet när det gäller att följa stödvillkoren, planera odlingen och gårdens framtid. 

Enligt utvärderingen ska rådgivningen och forskningen samarbeta tätare under den kommande budgetperioden för att ny information snabbt ska kunna spridas till fältet. Vidare ska rådgivningens roll i landsbygdens innovativa ekosystem och som landsbygdsprogrammets innovativa och stödjande instans göras klarare och stärkas. 

Genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland stödjer man landsbygdsutvecklingen på många olika sätt. För åren 2014 - 2020 har reserverats drygt åtta miljarder euro för olika företags-, projekt- och miljövårdsstöd. En del av finansieringen är nationell finansiering och en del kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Mer information: 

Eero Pehkonen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 406, eero.pehkonen@mmm.fi

Utvärderingar: (på finska)

EU och internationella frågor Forskning och utveckling Landsbygd Mat och jordbruk