Hoppa till innehåll
Media

Landsbygdsprogrammet vill genomföras i sin helhet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2019 15.25 | Publicerad på svenska 8.10.2019 kl. 13.31
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår en överföring på 65 miljoner euro till miljöersättningarna inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Överföringen överensstämmer med den programändring som godkändes våren 2019.

Genom den ändring av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som godkändes den 26 mars 2019 ökade man miljöersättningarna med sammanlagt 70 miljoner euro, varav 65 miljoner euro anvisas i den fjärde tilläggsbudgeten för 2019. I ministeriets förslag ingår dessutom vissa ombudgeteringar av fullmakterna att bevilja stöd enligt landsbygdsprogrammet. Genom dessa ändringar kan man se till att landsbygdsprogrammet 2014–2020 genomförs i sin helhet. 

- Med tanke på jordbrukets lönsamhet är det ytterst viktigt att vi får tilläggsresurser för de miljöersättningar som tryggar miljöåtgärderna inom jordbruket. I och med att landsbygdsprogrammet genomförs fullständigt, främjas både en livskraftig landsbygd och en hållbar användning av dess naturresurser, betonar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Finansiering för projekt som stöder produktiviteten och säkerheten

Inom förvaltningsområdet vill man fortsätta utvecklandet av elektroniska tjänster. Med anslag ska man förenhetliga de informationssystem som är nödvändiga med tanke på Livsmedelsverkets verksamhet och modernisera systemet för hydrologisk uppföljning. För dessa reformer har det anvisats tilläggsfinansiering för sammanlagt knappa 0,6 miljoner euro.

För Lantmäteriverket föreslås det för systemändringar ett tillägg på 0,2 miljoner euro på grund av de lagändringar som ska säkerställa den nationella säkerheten vid områdesanvändning och överföring av fast egendom. I och med de författningar som träder i kraft vid ingången av 2020 behöver Lantmäteriverket utveckla de processer och informationssystem som gäller registreringen av äganderätter till fastigheter.

Till fiskeriområdena skulle återbetalas de ersättningar på cirka 1,7 miljoner euro till ägare som inte har delats ut på grund av bristfälliga kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna saknas särskilt för många icke organiserade delägarlag. I enlighet med lagen om fiske ska de medel som ska återbäras användas för fiskeriområdenas planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning. Genom detta förfarande av engångsnatur ser man till att de ersättningar till ägare som inte har delats ut på grund av bestämmelserna i den gamla lagen om fiske återbärs till fiskeriområdena.

Ytterligare information av Jord- och skogsbruksministeriet:
Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn@mmm.fi (jordbruk)
Teppo Säkkinen, specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi (naturresursekonomi)