Hoppa till innehåll
Media

Jordbrukets producent- och branschorganisationer lagstiftningen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2010 12.00
Pressmeddelande -

Helsingfors 25.10.2010

I dag 25.10.2010 sänder jord- och skogsbruksministeriet lagförslaget som gäller producent- och branschorganisationer på remiss. Lagförslaget bereds vid jord- och skogsbruksministeriet. Detta berättade minister Anttila i sitt tal på ett möte med temat Grön tillväxt som Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund ordnade i Helsingfors.

Till följd av lagförslaget kan producent- och branschorganisationernas verksamhet utvidgas mera än för närvarande. Frukt- och grönsaksproducentorganisationerna regleras redan av EU-rättsakter. I Finland är tre sådana organisationer verksamma. Lagen utvidgar möjligheten att etablera sig också i andra branscher. En sådan möjlighet finns till exempel i Frankrike och Spanien.

Det är helt frivilligt för aktörerna att grunda producent- och branschorganisationer. Lagen erbjuder endast denna möjlighet.

Producentorganisationerna är sammanslutningar som lantbruksföretagare har bildat frivilligt. De kan till exempel ha som uppgift att planera produktionen och lansera produkterna. Branschorganisationerna kan å sin sida vara sammanslagningar som producenter, industrin och/eller handeln har bildat frivilligt. De kunde till exempel ha till uppgift att skapa ett gott samarbete i branschen, upprätthålla förhandlingsmekanismen, definiera avtal och vidta säljfrämjande åtgärder.

Lagförslaget tillåter inte överenskommelser om priser eller karteller mellan lantbruksproducenter. Det fastslår stränga specialvillkor i likhet med de undantag som ingår i konkurrenslagen. Inom ramen för dessa specialvillkor kan avtal om en begränsning av produktionen slutas.

I vissa nyhetssändningar i september påstods det att ministeriet bereder författningar som strider mot EU:s konkurrenslagstiftning. Denna information är felaktig. Producent- och branschorganisationerna som godkänts på basis av lagen och författningarna måste följa EU-bestämmelserna.

Lagberedningen har inletts utgående från regeringens uttalande i juni. Uttalandet gjordes då regeringen beslutade om regeringens proposition med förslag till ny konkurrenslag. Beredningen görs vid jord- och skogsbruksministeriet enligt det handlingssätt som jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet har kommit överens om. Beredningen har följt normal lagberedningspraxis och under beredningen har intressegrupper och myndigheter hörts. Propositionen lämnas till riksdagen före årets utgång.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
lagstiftningsrådet Susanna Paakkola, tfn 040 733 6228
överinspektör Tapani Sirviö, tfn 040 733 9622