Hoppa till innehåll
Media

Man bereder sig på att lindra gårdarnas svåra situation genom statsborgen för lån

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2020 15.17
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet ökar bevillningsfullmakten för statsborgen för likviditetslån till gårdar. På detta sätt vill man förbereda sig på de ekonomiska svårigheter som coronaviruset orsakar gårdarna. Genom gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) beviljas gårdar statsborgen för primärproduktion och lantbruksföretagens löpande kostnader till ett belopp av högst 15 miljoner euro.

För närvarande finns det behov av att bereda sig på att minimera de betalningsstörningar och andra ekonomiska skadeverkningar som coronaviruset (COVID-19) eventuellt orsakar lantbruksföretagarna. Den största risken inom jordbruksproduktionen handlar om att producenten/producenterna insjuknar eller att det blir brist på arbetskraft om någon i närmiljön sätts i karantän grund av coronavirussmitta.

Största delen av gårdarna är familjeföretag som sköts bara av ett fåtal människor.

Om djurskötarna blir sjuka kan djurens hälsa, välbefinnande och avkastning försämras.

Till följd av coronaviruset kan det också bli brist på arbetskraft vid förädling av livsmedel eller förseningar till exempel i transporter. Dessa faktorer kan orsaka fördröjningar eller minskningar i fråga om redovisningar till producenterna.

”Det råder en ovanlig situation på grund av coronavirussmittan. För att trygga matproduktionen vill vi stödja gårdarna så att de klarar av de tillfälliga likviditetssvårigheterna. Med tanke på den inhemska livsmedelsförsörjningen är statsborgen ett smart sätt att  hjälpa producenterna just nu. Gårdarna behöver ekonomiska buffertar för att kunna lösa även de problem som följer av bristen på arbetskraft”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Det lånebelopp som borgen beviljas för får vara högst 62 500 euro. Statsborgen kan gälla högst 80 procent av det lånebelopp som borgen beviljas för, det vill säga högst 50 000 euro. Lånetiden är högst fem år.

Borgen kan beviljas för lån som kreditgivaren beviljar ett lantbruksföretag som har tillfälliga likviditetssvårigheter. Med statsborgen vill man trygga livsmedelsproduktionen och jordbrukets verksamhet också under undantagsförhållanden. Trots tillfälliga svårigheter ska företaget dock ha förutsättningar för kontinuerlig lönsam verksamhet.

Avsikten är att Livsmedelsverket ska ordna en ansökan så snart som möjligt och samtidigt meddela närmare föreskrifter om ansökningstider och de blanketter som ska användas vid ansökan om borgen. Ansökan om statsborgen lämnas in till den lokala NTM-centralen efter att kreditgivaren godkänt låneansökan.

Ytterligare information:

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn +358 50 400 5193