Hoppa till innehåll
Media

Reglerna för tillfällig uthyring av och handel med mjölkkvoter har ändrats

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2007 8.06
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har reviderat den förordning som gäller systemet med mjölkkvoter. Den viktigaste nyheten är att det nu är tillåtet för producenter som gör investeringar att tillfälligt hyra ut mjölkkvoter under högst tre på varandra följande produktionsperioder. Därtill har vissa regler för handeln med mjölkkvoter ändrats.

Tillfällig uthyrning baserar sig på ett avtal mellan två producenter. En aktiv mjölkproducent kan tillfälligt under en produktionsperiod hyra ut en del av den referenskvantitet som han har i sin ägo till en annan mjölkproducent, om han undantagsvis inte behöver hela sin referenskvantitet under produktionsperioden. Enligt den ändring som har gjorts i förordningen är det tillåtet att hyra ut mjölkkvoter under två på varandra följande produktionsperioder, om orsaken till att den kvot som hyrs ut inte utnyttjas är att en investering är oavslutad och producenten har beviljats investeringsstöd. I så fall är uthyrning tillåten under högst tre på varandra följande produktionsperioder.

Reglerna för handel med mjölkkvoter mellan producenter har ändrats så att minimigränsen för en kvot som säljs till en enda köpare genom fri handel har sänkts. Det är möjligt att sälja en mjölkkvot till flera köpare så att det för varje påbörjad 40 000 liter av kvoten finns en köpare. Den referenskvantitet som säljs till endast en köpare ska dock vara minst 10 000 liter.

Inom den administrativa handeln med kvoter har tidsfristerna för ansökan ändrats; de har tidigarelagts med en månad. Enligt författningsändringen ska producenterna lämna in köpeanbud för kvoter till TE-centralen inom det egna området före utgången av mars under vårens handelsomgång och före utgången av september under höstens handelsomgång.

Avsikten med ändringarna är att reglerna om överföring av kvoter ska bli smidigare och att kvotfördelningen ska bli bättre. Det är också meningen att anpassningen till den koppling mellan krav på kvoter och produktionsstöd som infördes år 2006 ska underlättas. Dessutom syftar ändringarna till att förenhetliga de administrativa tidsfristerna inom olika system.

Ändringsförordningen innehåller också tekniska befogenhetsändringar som bottnar i att Landsbygdsverket har inrättats. Den nya förordningen träder i kraft 5.12.2007.

Utöver att förordningen har ändrats har jord- och skogsbruksministeriet på enhällig framställning av delegationen för mjölkkvoter beslutat att de mjölkkvoter som på grund av bristande efterfrågan blev osålda i handelsområdena 1 och 4 (stödregionerna A och B samt landskapet Åland) vid 2007 års handelsomgångar ska överföras till TE-centralerna i stödregion C för att tilldelas producenter. Sammanlagt överförs ca 10 miljoner liter i första hand till de mål 1-områden i östra Finland där ansökningar om EU-delfinansierat investeringsstöd för mjölkboskapsskötsel är anhängiga. För att EU:s finansieringsandel ska bli tillgänglig måste beslut som gäller dessa ansökningar fattas i år. I andra hand fördelas kvoterna mellan de andra TE-centralerna i stödregion C i förhållande till de kvoter som producenterna inom deras områden innehar.

Vidare har jord- och skogsbruksministeriet beslutat att det under handelsomgången för hösten 2007 är möjligt att avvika från de fördelningsgrunder för den administrativa handeln enligt vilka det till sådana producenter som har anhängiga ansökningar om investeringsstöd är möjligt att sälja högst hälften av den kvot som finns till försäljning, om ansökningar förekommer inom andra kategorier av sökande.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Leena Lamminen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 527 08, 040 523 76 85
överinspektör Minna Salo, Landsbygdsverket, tfn 020 7725 712