Hoppa till innehåll
Media

Märkningarna om livsmedel som är kraftigt saltade kommer att finnas kvar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2014 9.20
Pressmeddelande -

I Finland har i årtionden funnits bestämmelser om märkning av salthalt. Märkningarna har visat sig hjälpa konsumenter att göra goda hälsoval och uppmuntrat livsmedelsindustrin att sänka salthalten i mat.

Det är viktigt att man försöker inverka på halten salt i livsmedel eftersom trots en gynnsam utveckling är vårt saltintag klart högre än det rekommenderas på internationell nivå. Våra blodtrycksnivåer ligger också på hög nivå i internationell jämförelse.

Enligt EU:s förordning om livsmedelsinformation är näringsvärdesdeklarationer obligatoriska från år 2016. Märkningen anger den totala mängden natrium i saltekvivalent. Med tanke på folkhälsan är det motiverat att man också i fortsättningen informerar om kraftigt saltade livsmedel i samband med att man anger näringsvärden.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om att märka vissa livsmedel som kraftigt saltade ska tillämpas från den 13 december 2016. Kravet på märkningen ”Kraftigt saltade” gäller livsmedelsgrupper som är centrala natriumkällor. Gränsvärden som är kriterier för märkningen har ändrats så att de bygger på den totala mängden natrium. Spannmålsprodukter och i synnerhet matbröd spelar en stor roll i vår dagliga föda och därigenom i saltintaget. Därför har man, när det gäller kravet på märkning, sänkt gränsvärdena för matbröd, knäckebröd och frukostprodukter av spannmål.

För att märkningen ska vara väl synlig, anges informationen om att livsmedlet är kraftigt saltat i närhet av näringsvärdesdeklarationen. På detaljhandelsställen ges denna information om ostar, korvar, andra köttprodukter som används som pålägg och om matbröd även då när de säljs utan att vara färdigförpackade.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Anne Haikonen, tfn 0295 16 2438
förnamn.efternamn@mmm.fi

Pressmeddelande 22.10.2014
Konsumenter får snart mer information om oförpackade livsmedel
http://www.mmm.fi/sv/index/amnesomraden/pressmeddelanden/141023_konsumenterfarsnartmerinformationomoforpackadelivsmedel.html