Hoppa till innehåll
Media

Elektroniska tjänster på skogscentralerna tar ett steg framåt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2010 8.43
Pressmeddelande -

Sista veckan i april ska det nya systemet för insamling av skogsdata tas i bruk på skogscentralerna. Att införa systemet Aarni är det första ledet i det omfattande projektet för utveckling av skogscentralernas elektroniska tjänster som genomförs av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio och skogscentralerna. I framtiden sker insamling av skogsdata med hjälp av laserskanning, flygfotografering samt kompletterande inventeringsarbete i terräng.

Skogscentralerna inventerar och samlar in skogsdata från ett ca 950 000 ha stort område varje år. Målet med det nya systemet är att samla in 1,5 miljoner hektar per år samt att uppdatera skogsdatan i större omfattning som nu. Denna information ligger till underlag för planering av skoganvändningen och skogsvården samt för handledning av skogsägare. Även skogsägarnas e-tjänster bygger på den uppdaterade informationen om skogliga resurser. Skogsdata kan överföras och överlåtas med markägarens tillstånd. Det nya systemet införs gradvis, dvs. avsikten är att under åren 2010-2011 laserskanna och fotografera ungefär 10 procent av privata skogar.

Samtidigt tar man i bruk en e-tjänst för sändning och mottagning av ansökningar enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (kemera). I första fasen ska tjänsten användas mellan skogsvårdsföreningar och skogscentraler när det gäller vård av ungskog och energivirkesprojekt. Avsikten är dock att tjänsten utvidgas att också omfatta övriga aktörer och arbetsslag inom kemera.

Genom en motsvarande tjänst har man redan i några års tid kunnat lämna in och motta anmälningar om användning av skog och anläggande av plantbestånd. För närvarande sker över 70 procent av anmälningarna om användning av skog på elektronisk väg. Målet är att under de följande 3 - 5 åren över 80 procent av anmälningarna och ansökningarna lämnas elektroniskt. Skogscentralerna behandlar årligen närmare 100 000 anmälningar om användning av skog och 50 000 ansökningar om finansiering. Den ökade elektroniska kommunikationen är alltså av stor betydelse när det gäller att utveckla kundservicen och arbetsproduktiviteten. En elektronisk dataöverföring effektiverar och förkortar behandlingstiden hos såväl avsändare som mottagare, vilket igen bidrar till snabbare beslut om finansiering och utbetalning av stöd.

Nästa mål med tanke på skogscentralernas elektroniska kundtjänster är att tjänsten Minskog.fi öppnas för skogsägare samt skogstjänstorganisationer i slutet av år 2011. Tjänsten ger skogsägare tillgång till den egna skogens uppgifter från hemdatorn via internet. Även tjänsten Minskog.fi tas i bruk etappvis och avsikten är att tjänsten utvecklas till en uppsättning sammanhängande tjänster som tjänar aktörerna på ett omfattande sätt.

Mer information:
överinspektör Eija Vallius, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-1605 2368/040 775 95 58, förnamn.efternamn@mmm.fi
expert på skogsdata Raito Paananen, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio,
tfn 020 772 90 67, förnamn.efternamn@tapio.fi

Sirkka-Liisa Anttila