Hoppa till innehåll
Media

Skogsrådet godkände den uppdaterade skogsstrategin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2018 14.34 | Publicerad på svenska 27.12.2018 kl. 17.19
Pressmeddelande

Den nationella skogsstrategin som uppdaterats utifrån ett brett intressegruppssamarbete och flera diskussionsmöten godkändes den 19 december 2018 av skogsrådet. I början av 2019 ska strategin läggas fram för statsrådet, varefter den ges ut i form av statsrådets principbeslut. Strategiarbetet inleddes våren 2018.

Den nationella skogsstrategin 2025 sammanställer de olika mål som gäller vården och användningen av skog samt skogsåtgärderna. Visionen och målen för strategin som för första gången godkändes 2015 har inte ändrats. Ändringarna rör i synnerhet projektdelen som uppdaterades så att den ligger i linje med den förändrade omvärlden och dagsläget. 

Vissa projekt är redan klara och nu ska det startas helt nya aktuella projekt som handlar om klimatsäkrat skogsbruk, internationell skogspolitik och EU-inflytande samt träprodukter.

Uppdateringen av strategin baserar sig på en analys av behovet att ta hänsyn till en hållbar skogsvård och -användning ur såväl ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt som ett kulturellt perspektiv. Förutom den övergripande hållbarheten lyfter strategin tydligare än tidigare fram de metoder som tryggar klimatsäkringen och skogsnaturens biologiska mångfald.

Projekten och målen stödjer varandra

Strategins mål och projekt bildar en sammanhängande helhet. Strategins övergripande projekt är ”Skogsdata och plattformsekonomi”, som gäller digitalisering, och ”Växelverkan och kommunikation inom skogsbranschen”. Med tanke på att samordna målen bildar projekten ”Resurseffektiv och hållbar skogsvård”, ”Naturvård i ekonomiskogar och skogsnaturens biologiska mångfald” samt ”Klimatsäkrat skogsbruk” en synnerligen viktig projektportfölj. Även de andra projekten bidrar samtidigt till flera mål.

Målet för trädbeståndets tillväxt 2025 i ekonomiskogar är 110 miljoner kubikmeter och i alla Finlands skogar 115 miljoner kubikmeter per år. Tillväxtmålet stödjer klimatmålen och skapar möjligheter för att använda virkestillgångar. Avverkningsmålet, det vill säga 80 miljoner kubikmeter per år, ändrades inte trots den ökande skogstillväxten. Målet som gäller kolsänkor ligger minst på referensnivån för LULUCF-sektorn i EU:s klimat- och energipolitik 2030.  

Att nå alla dessa mål kräver bland annat att finansieringen kanaliseras på ett rätt sätt. Forskning och utveckling, METSO-programmet och en mångsidig infrastruktur behöver i synnerhet medel.

Skogsrådet är ett organ tillsatt av statsrådet. Skogsrådet har till uppgift att bistå jord- och skogsbruksministeriet i vittsyftande och principiellt viktiga skogspolitiska frågor. Ytterligare ska rådet följa upp och bidra till att genomföra den nationella skogsstrategin 2025 och komma med förslag till att utveckla strategin som en ekonomiskt, ekologiskt och socialt balanserad helhet. Rådets fyraåriga mandatperiod löper ut vid utgången av juni 2019.

Nationella skogsstrategin 2025, version 21.12.2018 (på finska)

Mer information:
Marja Kokkonen, forstråd, tfn 029 516 2444 (på plats fram till 28.12, ledig 31.12–4.1)
Juha S. Niemelä, överdirektör, tfn 029 516 2009 (ledig fram till 28.12, på plats från och med 31.12)
Katja Matveinen, specialsakkunnig, tfn 029 516 2287 (ledig fram till 4.1, på plats från och med 7.1)
E-postadresser: fornamn.efternamn@mmm.fi

BILD: Nationella skogsstrategin 2025, de strategiska projekten
(texterna här också beklagligtvis bara på finska)
 

Skogar