Hoppa till innehåll
Media

Möjlighet till spridning av biologiska växtskyddsmedel från luften

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2010 12.28
Pressmeddelande -

I fortsättningen kan jord- och skogsbrukministeriet ge skogsägare rätt att på egen bekostnad sprida biologiska växtskyddsmedel från luften. Statsrådet beslutade i dag föreslå en ändring i lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog eller den s.k. skogsskadelagen. På fredagen ska lagförslaget föreläggas riksdagen av republikens president. Syftet är att öka markägarnas egna möjligheter att vidta åtgärder i en situation där staten inte har ersättningsansvar.

I regel är det inte tillåtet att sprida växtskyddsmedel från luften. Spridningen kan dock utföras i undantagsfall genom myndighetsbeslut. När det gäller skogsskador fattar jord- och skogsbruksministeriet beslut i frågan. Staten betalar kostnaderna för flygspridningen i en katastrofartad situation där det är sannolikt att träden dör. Enligt de gällande bestämmelserna kan markägare inte utföra flygspridning om situationen inte är av katastrofal karaktär.

Enligt förslaget kan jord- och skogsbruksministeriet på skogscentralens förslag ge markägare rätt att utföra åtgärder som ministeriet har godkänt. Skogscentralens förslag grundar sig på skogsägarens ansökan. Lagförslaget gäller i synnerhet bekämpning av skador av röd tallstekel.

Vid bekämpning av röd tallstekel används kärnpolyedervirus som endast inverkar på röd tallstekel och är därför helt ofarligt för miljön och människan. Myndigheterna kontrollerar flygspridningar för att säkra människornas, djurens och miljöns säkerhet.

Staten ersätter också i fortsättningen flygspridningar i de fall där träden riskerar att dö på ett vidsträckt område. Förra gången bekämpades röd tallstekel med kärnpolyedervirus i Nystad år 2008 då träden riskerade att dö på ett ca 700 hektar stort område.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Sanna Paanukoski, tfn 09 160 52323, 040 771 4113
regeringsrådet Vilppu Talvitie, tfn 09 160 52293

Sirkka-Liisa Anttila