Hoppa till innehåll
Media

Skogspolitisk redogörelse till riksdagen för behandling

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2014 12.05
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag en skogspolitisk redogörelse som överlämnas till riksdagen. Redogörelsen innehåller riktlinjer för användningen av skog fram till år 2050. Vår skogssektor upplever den största brytningstiden på över hundra år. Redogörelsens mål är att ge hela sektorn nya tillväxtmöjligheter. Visionen lyder ”Hållbar vård och användning av skogarna skapar ökad välfärd”.

Skogspolitiken siktar till att stödja bioekonomins tillväxt och de många olika formerna av välbefinnande som skogar ger. Bioekonomin bygger på förnybara naturresurser som används för att producera såväl varor som tjänster. En fungerande bioekonomi skapar hållbar ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. Våra skogar växer över 100 miljoner kubikmeter per år. Under de senaste åren har man avverkat 50-55 miljoner kubikmeter. Vi har alltså rika skogsresurser som kan tillvaratas allt mer på flera olika sätt.

”Vi har utmärkta möjligheter till ny ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och företagsamhet samt hälsa och rekreation. Allt detta kräver att våra skogar är biologiskt mångfaldiga och friska”, konstaterade jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen.

De strategiska målen beskriver hur välbefinnandet ska nås:

• Finland är en konkurrenskraftig omvärld för skogliga affärsfunktioner.
• Skogsbranschen och dess strukturer förnyas och diversifieras.
• Skogen används på ett aktivt, hållbart och mångsidigt sätt.

I redogörelsen ingår därtill 13 åtgärdshelheter som hjälper att uppnå de strategiska målen. Bland de viktigaste noteras:

• Vi skapar förutsättningar för branschföretagens förnyelse samt för utveckling av nya företag och tillväxtföretag genom näringspolitik och lagstiftning.
• Vi skapar förutsättningar för företagsmässigt och aktivt skogsbruk
bl.a. genom att utveckla beskattningen och förbättra gårds- och skogsägarstrukturen.
• Vi tryggar en råvarutillgång som motsvarar efterfrågan och förbättrar marknadens funktion.
• Vi fokuserar FoU-verksamhet som finansieras med offentliga medel
så att den stödjer skogsbranschens förnyelse och övergången till bioekonomi.
• Vi tryggar skogsnaturens biologiska mångfald, ekosystemtjänsterna och skogarnas ekologiska och sociala hållbarhet.

Redogörelsen är utarbetad av jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med många andra instanser. En liknande redogörelse har inte gjorts någonsin tidigare. Redogörelsen finns också med i regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering. Riksdagen behandlar redogörelsen under vårsessionen. Redogörelsen ska behandlas i ett betänkande och riksdagens ställningstagande som används bland annat när man tar fram en nationell skogsstrategi fram till år 2025.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
avdelningschef Juha Ojala, tfn 0295 16 2415
forstrådet Marja Kokkonen, tfn 0295 16 2444

Jari Koskinen