Hoppa till innehåll
Media

Nytt stödsystem för skogsbruk

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2014 10.11
Pressmeddelande -

Stödsystemet för hållbart skogsbruk (Kemera) 1996 ska ersättas med ett nytt stödsystem. Regeringen överlämnade i dag en proposition till riksdagen. Den temporära lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk träder i kraft efter kommissionens godkännande, tidigast 1.7.2015. Lagen gäller fram till utgången av år 2020.

Det nya stödsystemet motsvarar i huvudsak det gällande systemet. Stöd beviljas för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog, vitaliseringsgödsling, bekämpning av rotticka, vård av torvskog, byggande av skogsvägar och miljöstödsavtal.

Enligt jord- och skogsbruksminister är målet ett enklare, tydligare och mer fungerande stödsystem som kommissionen kan godkänna med stöd av EU:s riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden som började gälla i juli.

I lagen föreslås bl.a. följande ändringar:

- om alla åtgärder som beviljas stöd ska göras en anmälan innan arbetet inleds,
- området och tiden för bekämpning av rotticka utvidgas, likaså den grupp som får stöd,
- i stället för stödet för iståndsättningsdikning kommer stöd för vård av torvskog,
- kostnaderna för projektplanering och genomförandeplaner ingår i projektets totalkostnader i framtiden,

Stödregionerna är desamma som i skogslagen, dvs. södra, mellersta och norra Finland.

Vård av plantbestånd föreslås som ett nytt arbetsslag som beviljas stöd. Stöd för vård av plantbestånd och vård av ungskog beviljas enligt den vårdade arealen. Om arbetet omfattar uppsamling av klenvirke, betalas höjt arealstöd som ersätter stödet för drivning av energivirke. Användningen av klenvirke är inte begränsad. Minister Orpo konstaterar att om kommissionen godkänner det höjda arealstödet, kan systemet med energistöd för klenvirke avvecklas. Vidare ska bl.a. skogsförnyelse inte heller längre ingå i stödsystemet.

Bestämmelser om stödnivåerna utfärdas genom förordning av statsrådet. Verksamheten anpassas efter de årliga anslagen i statsbudgeten.

Med stöd av den gällande lagen kan finansieringsansökningar godkännas fram till utgången av juni 2015. Ansökningarna ska lämnas in till Finlands skogscentral före 20.3.2015 för att centralen ska hinna behandla dem. Utbetalningen av stöd och lånemedel fortsätter fram till utgången av år 2019.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Marja Hilska-Aaltonen, forstråd, tfn 0295 162 447, förnamn.efternamn@mmm.fi

Petteri Orpo