Hoppa till innehåll
Media

Skyddet av skog inom ramen för METSO-handlingsplanen har framskridit planenligt – mer resurser behövs dock för miljöstöd och naturvårdsprojekt

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2020 12.00 | Publicerad på svenska 31.3.2020 kl. 16.34
Pressmeddelande

I fjol skyddades ca 4 700 hektar skogsmark med stöd av METSO-handlingsplanen. Dessutom tryggades bevarandet av viktiga livsmiljöer genom tioåriga avtal om miljöstöd för områden med en sammanlagd areal på ca 2 400 hektar. Mer omfattande naturvårdsprojekt som överskrider fastighetsgränser genomfördes i områden som sammanlagt motsvarar över 100 hektar. När det gäller skyddet av skogar har METSO-handlingsplanen framskridit enligt den ursprungliga tidplanen, men i fråga om miljöstöd och naturvårdsprojekt skulle det behövas dubbelt mer resurser än i dagsläget för att målen ska kunna nås.

METSO-handlingsplanen sträcker sig till 2025, och vid utgången av 2019 hade 77 procent (drygt 73 500 ha) av handlingsplanens mål i fråga om skogsskyddet (96 000 ha) uppnåtts. Av det totala målet för naturvårdsprojekt och miljöstöd för ekonomiskogar (82 000 ha) hade endast knappt 60 procent (48 000 ha) uppnåtts.

Värdet av de markförvärv och ersättningar för skydd som NTM-centralerna genomförde 2019 uppgick till sammanlagt ca 28,4 miljoner euro. Genomsnittspriset på de nya skyddsområdena steg en aning från året innan, eftersom man nu främst prioriterade områden i södra Finland och eftersom det rotpris som låg till grund för ersättningen var högre än 2018. I fjol användes cirka fem miljoner euro för miljöstöd och cirka 800 000 euro för naturvårdande skötsel i ekonomiskogar.

Beslut om permanent skydd av skogar eller tidsbegränsat skydd på 20 år fattas vid de NTM-centraler som hör till miljöministeriets förvaltningsområde. Skogscentralen, som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, svarar för administrationen kring miljöstöden och naturvårdsprojekten.

Den populäraste skyddsmetoden är att inrätta privata naturskyddsområden

”METSO-handlingsplanen bidrog också i fjol till att skydda många skogar som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden. Jag gläder mig över att finländarna vill skydda sina skogar frivilligt, mot ersättning. Det behövs flera skyddsområden för att vi ska kunna stoppa förlusten av skogens biologiska mångfald. Det finns över 800 hotade arter i våra skogar. Vi har ökat METSO-finansieringen för att vi också de kommande åren ska nå skyddsmålen”, berättar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Den populäraste skyddsmetoden är att inrätta privata naturskyddsområden. Denna metod tillämpades på ca två tredjedelar av arealen av den skogsmark som skyddades 2019. De flesta nya naturskyddsområdena inrättades inom området för Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax och Egentliga Finland: i var och en av dessa regioner inrättades det skyddsområden som motsvarar en areal på över 500 hektar. I Norra Finland och Norra Karelen har det skyddsmål som fastställts i METSO-handlingsplanen redan uppnåtts, eller kommer inom kort att uppnås, så skyddsarealen i dessa områden var nu mindre än under tidigare år.

I år är skyddsåtgärderna ännu tydligare inriktade på Södra Finland, där flest skyddsmål återstår. Avsikten är att i synnerhet nå skogsägarna i Nyland, Egentliga Finland, Tavastland, Birkaland och Sydöstra Finland. Siktet är inställt på skogar som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden, i synnerhet lundar samt frodig, trädbevuxen myrmark och stora moskogsområden med mångsidig natur. Även svämskogar och skogar vid landhöjningskust är eftertraktade METSO-objekt.

Inom miljöministeriets förvaltningsområde har det för innevarande år reserverats ca 25–30 miljoner euro för ersättning för skydd av skog, och skyddsmålet ligger på ca 4 500 hektar. Närings-, trafik- och miljöcentralerna i de sydligare delarna av landet har dessutom fått möjlighet att anställa mer personal för METSO-arbete, vilket väntas påskynda genomförandet av handlingsplanen ytterligare.

Målet för miljöstödet förutsätter en dubblering av anslagen

”Miljöstödet inom METSO-handlingsplanen uppmuntrar skogsägarna att främja mångfalden också i ekonomiskogar. När ekonomiskogarna vårdas så att mångfalden stärks stöder det samtidigt också andra mål för hållbar användning av skogarna. En mångsidig skog med god tillväxt binder kol effektivt och kan bättre tåla stormar och växtskador, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

En förutsättning för beviljande av miljöstöd är att skogsägaren förbinder sig att inte vidta skogsbruksåtgärder i betydelsefulla naturområden. Objekten är i första hand sådana särskilt viktiga livsmiljöer som avses i 10 § i skogslagen eller livsmiljöer som i övrigt är viktiga för skogens biologiska mångfald.

I enlighet med regeringsprogrammet har det beviljats mer finansiering för miljöstöd, men det räcker fortfarande inte för de mål som ursprungligen ställts för handlingsplanen. Det anslag på sju miljoner euro som anvisats för innevarande år räcker endast till miljöstödsavtal för ca 3 000 hektar skogsmark. För att det övergripande målet ska nås under de kommande fem åren krävs det årligen miljöstöd för över 6 000 hektar skogsmark. 

Se också webbsidan av METSO-handlingsplanen: https://www.metsonpolku.fi/sv-FI 

Mer information:
Jord- och skogsbruksministeriet: Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 190, fornamn.efternamn@mmm.fi
Miljöministeriet: Esa Pynnönen, överinspektör, tfn 0295 250 386, fornamn.efternamn@ym.fi