Hoppa till innehåll
Media

Ministerier vidtar åtgärder som svar på fiskodlarnas vädjan

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2022 12.04 | Publicerad på svenska 31.5.2022 kl. 16.07
Pressmeddelande
Kuva: Pro Kala

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har svarat på Raisio Abp:s och fiskodlingsföretagens vädjan, där det föreslås att förvaltningen vidtar åtgärder för att trygga fiskerinäringen och produktionen av fiskfoder. Situationen är en följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. I svaret anges tre åtgärder som syftar till att främja att de levande yngel av regnbåge som tidigare producerades för den ryska marknaden kan vidareodlas i Finland.

Raisio Abp och flera fiskodlingsföretag överlämnade den 25 mars 2022 en vädjan till finansminister Annika Saarikko, den dåvarande jord- och skogsbruksministern Jari Leppä, miljö- och klimatminister Emma Kari och näringsminister Mika Lintilä. I vädjan lyfts det i synnerhet fram att det finns behov av att göra det möjligt att i Finland vidareodla levande yngel som producerats för den ryska marknaden.

Fiskodling i Finland kräver miljötillstånd, där maximala mängder av foderanvändning och produktion fastställs. I miljöskyddslagen föreskrivs det inte om någon möjlighet att för viss tid tillåta flexibilitet i fråga om miljötillstånden. För att fiskyngel som producerats för den ryska marknaden ska kunna födas upp i Finland krävs därför att hela den befintliga tillståndskapaciteten utnyttjas, att nuvarande miljötillstånd ändras eller att möjligheter till tillfällig försöksverksamhet utnyttjas. 

Uppfödningen av fiskynglen till matfisk och processen att ändra miljötillstånden innebär ekonomiska risker för verksamhetsutövarna. Ministerierna föreslår tre åtgärder för att stödja företag som inleder fortsatt uppfödning av fisken och för att förbättra kunskapsunderlaget för ändringar i miljötillstånden: 

1. Jord- och skogsbruksministeriet reserverar den forskningsfinansiering som behövs och styr innovationsprogrammet för vattenbruket så att eventuell försöksverksamhet med anknytning till vidareodling av fiskyngel år 2022 kan genomföras enligt snabbare tidsram i samarbete med företagen och Naturresursinstitutet.

2. Jord- och skogsbruksministeriet reserverar finansiering för Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral för ett projekt där det i samarbete med företag som är intresserade av att ändra miljötillstånden utreds förutsättningarna för att utöka odlingsmängderna enligt de nuvarande tillstånden. Med hjälp av projektet tas det fram ett kunskapsunderlag för miljötillståndsprocesserna där det tas hänsyn till målen för vattendragens och havets status.

3. Företagen har möjligt att ansöka om och få finansiering från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden för processen för ändring av miljötillstånd och genomförandet av eventuella investeringar.

Dessutom är det viktigt att försöka hitta nya marknader för nya fiskyngel. I sitt svar påpekar ministerierna också att regeringen har förbundit sig till de åtgärder som ingår i programmet för främjande av inhemsk fisk.  

Ministeriernas svar kan läsas i sin helhet här (på finska). 

Mer information: 

Timo Halonen, jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
tfn +358295162411
timo.halonen(at)gov.fi

Johanna Helkimo, miljöministeriet
specialsakkunnig
tfn +358 295 250 092
johanna.helkimo(at)gov.fi