Hoppa till innehåll
Media

Ministeriet fastställde det nationella programmet för yrkesfiske 2015

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2010 11.16
Pressmeddelande -

Målet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för yrkesfiske

Jord- och skogsbruksministeriet har idag fastställt det nationella programmet för yrkesfiske 2015. Målet med programmet är att se till att branschen utvecklas som en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar näring. I programmet definieras kärnfrågor inom yrkesfisket och åtgärder för att lösa dem. Dessa kärnfrågor är bland annat att förbättra branschens lönsamhet, att bevara fiskbeståndens goda tillstånd samt ett ökat tillvaratagande av vild fisk och kräfta.

Programmet kompletterar Finlands strategiska plan för fiskerihushållningen och det operativa programmet, med vilka offentliga finansiella medel riktas till fiskerinäringen. Yrkesfiskeprogrammet har beretts tillsammans med fiskerinäringens organisationer, fiskeföretagare, vissa NTM-centraler samt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

Programmets första kärnfråga är att förbättra branschens lönsamhet, uppskattning och livskraft. Som åtgärder kopplade till kärnfrågan nämns bl.a. beviljandet av investeringsstöd för förbättrandet av sektorns lönsamhet och produktivitet, sökande av lösningar för problemen förorsakade av säl och skarv samt tillgången till vattenområden för yrkesfiskare. Också utvecklandet av lagstiftningen gällande yrkesfiske, forskning och rekrytering av nya yrkesfiskare är viktiga åtgärder.

Den andra kärnfrågan är att bevara fiskbeståndens goda tillstånd. Diversifierade, produktiva och tillräckligt starka fiskbestånd utgör en grundförutsättning för yrkesfisket. Programmets linjedragning är att säkra ett hållbart fiske och att utveckla selektiva fiskemetoder för att skydda unga fiskar. Samtidigt ser man till att grundlagens proportionalitetsprincip förverkligas i regleringen av fisket. Begränsningarna ska grunda sig på fiskbeståndets skyddsbehov och de får inte vara strängare än vad fiskbeståndets tillstånd förutsätter.

I den tredje kärnfrågan tar man upp ett ökat tillvaratagande av vild fisk och kräfta. Som en konkret åtgärd förverkligas projekt för fiskandet av
underutnyttjade fiskarter (t.ex. braxen och mört). Detta s.k. reduceringsfiske möjliggör ett effektivt fiske av täta braxen- och mörtbestånd och användningen av dem som livsmedel, foder eller i produktionen av bioenergi. Samtidigt avlägsnas på ett kostnadseffektivt sätt tonvis med fosfor och kväve från övergödda kustvatten och sjöar.

Reduceringsfisket ger även livsutrymme för starkare bestånd av värdefisk som abborre och gös och minskar den interna belastningen som förorsakas av mörtfiskar. Samtidigt ger den kompletterande och betydande möjligheter för yrkesfiskare att få utkomst som skötare av vattenmiljön i övergödda kustvatten och sjöar. Reduceringsfisket inleds med ett pilotprojekt som kommer igång på vårvintern och utgående från dess resultat granskas skapandet av ett startstödssystem. På toppmötet för Östersjön 10.2.2010 åtog sig regeringen att ge sitt stöd till reduceringsfisket.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, Tfn 0400392011

Sirkka-Liisa Anttila