Hoppa till innehåll
Media

Mjölkkor och kvigor får tillgång till rastning sommaren 2006

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2005 11.41
Pressmeddelande -

Statsrådet gav vid sitt sammanträde i dag preciseringar i förordningen som rör rastning av mjölkkor och kvigor. Enligt förordningen ska de mjölkkor som hålls uppbundna och de kvigor som i första hand föds upp för mjölkproduktion, under minst 60 dagar släppas ut på bete eller någon annan plats för rastning under perioden 1.5-30.9. Detta tillämpas från och med 1.7.2006.

Rastningsplatsen ska vara minst 6 m2 per djur, dock alltid minst 50 m2.

Länsstyrelsen kan bevilja befrielse från detta krav om produktionsenheten inte har en lämplig betesmark att tillgå eller om någon annan plats för rastning inte rimligen kan ordnas. Befrielse beviljas för högst tre år i sänder.

Samtidigt preciseras bestämmelserna om uppbundna får och getter samt avlivning av små djur som hör till fjäderfän.

Får och getter får hållas uppbundna endast kortvarigt medan djuret utfodras, mjölkas eller sköts.

Fjäderfän som väger mindre än tre kilo får i fortsättningen också avlivas genom att nacken på djuret på ett effektivt och snabbt sätt bryts av förutsatt att de andra djurskyddskraven uppfylls. Endast en sådan person som är tillräckligt insatt i avlivningsmetoden och -tekniken och som har tillräckliga färdigheter att utföra åtgärden får avliva djur. Djuret ska alltid avlivas på så sätt att djuret inte vållas onödiga smärtor, plågor eller lidanden.

Ytterligare information ger

veterinärinspektör Sari Salminen, jord- och skogsbruksministeriet,

tfn 09-160 52786 och

veterinärråd Pirkko Skutnabb, jord- och skogsbruksministeriet,

tfn 09-160 53386