Hoppa till innehåll
Media

MMM bereder inte lagar som strider mot EU:s konkurrenslagstiftning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2010 16.34
Pressmeddelande -

Helsingfors 22.9.2010

De senaste dagarna har det förekommit nyheter, där man felaktigt påstått att jord- och skogsbruksministeriet bereder lagar som strider mot EU:s konkurrenslagstiftning. Dessa uppgifter är inte korrekta.

Jord- och skogsbruksministeriet förbereder en lag, som möjliggör bildande av de producent- och branschorganisationer för jordbruk, som redan förekommer inom andra delar av EU. Beredningen av lagen har inletts i juni utgående från regeringens utlåtande. Utlåtandet gavs av regeringen i samband med att man fattade beslut om regeringens proposition om en ny konkurrenslag.

Beredningen av lagen har enligt normalt förfarande för lagberedning påbörjats vid ministeriet. I samband med beredningen hörs intressegrupper. Under beredandet samarbetar ministeriet med arbets- och näringsministeriet och med konkurrensverket. I enlighet med regeringspropositionen kommer lagförslaget ännu att skickas på remiss. Denna kommer att ges åt riksdagen under detta år. Lagen och de producent- och branschorganisationer som godkänns utgående från den måste följa EU:s bestämmelser.

Det lagförslag om jordbruket som håller på att beredas tillåter inte prisöverenskommelser eller karteller bland jordbruksproducenter. Lagförslaget definierar på samma sätt som konkurrenslagen strikta ramar för de undantagsfall som ingår i förslaget och som möjliggör att man kan komma överens om begränsning av produktion.

Det är helt frivilligt för aktörerna inom branschen att grunda producent- och branschorganisationer. Lagen endast erbjuder denna möjlighet. Nationella författningar om producent- och branschorganisationer har givits i bl.a. Frankrike, Belgien och Spanien.

Jord- och skogsbruksministeriet kom sommaren 2010 överens med arbets- och näringsministeriet om att jord- och skogsbruksministeriet har hand om beredningen av de undantagsregler som gäller jordbruket. Ministeriet samarbetar med arbets- och näringsministeriet och andra myndigheter.

Tilläggsinformation, jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Minna-Mari Kaila, t. 09 160 53323, 040 775 6060
lagstiftningsråd Susanna Paakkola, t. 09 160 52331, 040 733 6228

Sirkka-Liisa Anttila