Hoppa till innehåll
Media

Extra besparing på 33 miljoner euro i jord- och skogsbruksministeriets budgetförslag

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.8.2015 12.27
Pressmeddelande

Budgeten för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde krymper med drygt 120 miljoner euro jämfört med i år. Enligt ministeriets budgetförslag förväntas inkomsterna minska med ca 177 miljoner euro. Några organisationsförändringar är inte att vänta nästa år.

Enligt förslaget uppgår anslaget för ministeriets förvaltningsområde till drygt 2,5 miljarder euro, vilket innebär en minskning på omkring 124 miljoner euro jämfört med 2015 års ordinarie budget. Minskningen beror på besparingarna i budgeten, EU-programperiodens 2007 – 2013 utgång och en långsammare start av den nya programperioden 2014 – 2020.

I budgetförslaget ingår besparingar på 249 miljoner euro som bygger på regeringsbeslut som fattats efter år 2011. Detta innebär en ytterligare besparing på 33 miljoner euro jämfört med år 2015. Av denna summa är 30,5 miljoner euro följd av de extra besparingar som ingår i statsminister Sipiläs regeringsprogram.

Den uppskattade intäkten för år 2016 är 970 miljoner euro, dvs. ungefär 177 miljoner mindre än i 2015 års ordinarie budget. Ändringen beror på minskade EU-inkomster.

Utveckling av jordbruket och livsmedelsekonomin upptar 73 procent av anslagen, landsbygdsutveckling 13 procent, naturresursekonomi sju procent och lantmäteri och datalager två procent.

Antalet verk och institut inom ministeriets förvaltningsområde har nästan halverats år 2015. År 2016 kommer det inte att ske några organisationsförändringar. Fokusen 2016 kommer att ligga på arbetet för att skapa en stabil grund för de nya organisationernas verksamhet och realisera produktivitets- och effektivitetsfördelarna samt att anpassa förvaltningen och forskningen efter de allt knappare resurserna.

Förvaltning och forskning
Under kapitlet Förvaltning och forskning har budgeteras anslag för förvaltningsområdets största forskningsinstitut, Naturresursinstitutet. Anslagen minskar med 12,6 miljoner euro på grund av forskningens strukturreform och de besparingar som görs i verkens och institutens verksamhetsutgifter.

Utveckling av landsbygden
Anslagen ska bidra till att stärka landsbygdens livskraft och skapa förutsättningar för olika former av företagande och affärsverksamhetens konkurrenskraftiga tillväxt. Anslaget bidrar till lantbrukets struktur- och produktivitetsutveckling. Det centrala instrumentet är programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014−2020.

Arbets- och näringsministeriets landsbygdsutvecklingsfrågor och Skärgårdsdelegationens frågor övergår till jord- och skogsbruksministeriet. Anslagen minskar med ca 92 miljoner euro närmast på grund av programperiodens 2007−2013 utgång.

Jordbruk och livsmedelsekonomi
Anslagen används för att förbättra verksamhetsbetingelserna för primärproduktion och förädling av livsmedel, trygga folk- och djurhälsan samt växtskyddet samt för att bidra till djurens välbefinnande och matkedjans ansvarsfullhet. Anslagen ökar med 13,3 miljoner euro, vilket beror på ändringen av stödutbetalningen mellan år 2015 och 2016.

Naturresursekonomi
Naturresursekonomin, som omfattar fiskeri- och vilthushållning, skogsbruk, vattenhushållning och allmänna naturresursfrågor, har målet att hållbart förvalta och använda förnybara naturresurser samt hantera därtill relaterade risker. Förvaltningsåtgärderna skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på en hållbar användning av naturresurser, samordnar behoven som gäller användning och skydd av naturresurser samt bygger upp välbefinnande genom att använda naturen för rekreation.

Anslagen minskar med omkring 30 miljoner euro, vilket i huvudsak beror på arrangemangen av Europeiska havs- och fiskerifondens medfinansiering samt på ytterligare besparingar. Effekterna av de anslag som reserverats för vård och förbättring i privata skogar samt för miljöåtgärder ökar man med hjälp av reformerade stödsystem.

Lantmäteri och datalager
Lantmäteriverkets organisation och uppgifter omorganiserades vid ingången av år 2015. Arbetet med att utveckla verksamheten och den tekniska infrastrukturen i centralen för ITC-tjänster och geodatacentralen som sammanslogs med Lantmäteriverket fortsätter. Anslagen minskar med ungefär 2,3 miljoner euro. Fastighets- och terrängdatasystemet tryggar grunden för det privata markägandet och det nationella systemet för garanti samt tillgången till information om fastigheter och terräng. Arbetet med att öppna datalager fortsätter enligt planerna.

Att stödet för ägoregleringar minskar är ett led i det arbete som gäller att anpassa lantmäterisektorn för allt knappare resurser. Detta innebär att utvecklingen av jord- och skogsbrukets fastighetsstruktur övergår till verksamhetsutövare i en allt större utsträckning.


Ytterligare information:
specialmedarbetare Jukka-Pekka Kataja, tfn 050 341 9934
specialmedarbetare Anne Kettunen, tfn 046 923 5169
fornamn.efternamn@mmm.fi