Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde skyddsvärden för hotade och försämrade fiskarter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2019 9.00 | Publicerad på svenska 13.5.2019 kl. 10.01
Pressmeddelande

Ministeriet har utfärdat en förordning om värden för hotade och försämrade fiskar. Den hänför sig till ändringen av lagen om fiske som började gälla den 1 maj 2019. Enligt den ändrade lagen ska det värde som fisken har som representant för sin art framöver dömas förverkat till staten i samband med vissa fiskeförseelser och fiskebrott när det gäller hotade fiskarter.

Med detta vill man se till att bestämmelserna om fångstmått, fredningstider och fångstkvoter för hotade och försämrade fiskarter ska följas bättre än tidigare samt effektivisera skyddet och återställandet av fiskbestånd.

- Påföljderna för olagligt fiske har hittills varit så obetydliga att systemet delvis upplevts som ineffektivt, berättar Sanna Koljonen som arbetar som specialsakkunnig på ministeriet och som svarat för beredningen av förordningen. Till exempel de dyra åtgärderna för att förbättra levnadsförhållanden i synnerhet för vandringsfiskbestånd har vissa fall gått helt förlorade på grund av tjuvfiske.

Värdena förväntas minska det olagliga fisket och samtidigt också mer allmänt berätta om skyddsvärdet för hotade och försämrade fiskarter samt ge en signal om hur klandervärt olagligt fiske är. Man tror också att de fastställda värdena underlättar behandlingen av förseelser och brott i domstolar när det är enkelt att komma åt informationen om värdena och de behöver inte fastställas separat.

Motsvarande bestämmelser om påföljderna samt om värdena för djur och vilt som är fredade med stöd av naturvårds- och jaktlagen finns i naturvårds- och jaktlagen samt i förordningar utfärdade med stöd av dem. 

Högsta skyddsvärdet 7 510 euro

Fiskarterna som förordningen gäller är lax, insjölax, ål, nejonöga, öring, harr, röding, flodkräfta samt sik som hör till ett vandrande bestånd. I förordningen är arterna uppdelade i ändamålsenliga skyddsenheter enligt den färskaste hotbedömningen (Rödlistning av arterna 2019) och förordningen om fiske.
Det finns sammanlagt 23 olika värden som varierar mellan 50 och 7 510 euro. Den extremt hotade insjölaxen i Vuoksens vattendragsområde har det högsta värdet, flodkräfta det lägsta.
Skyddsvärdena bygger på Naturresursinstitutets beräkningar av hur dyrt det blir att ersätta var och en skyddsenhet med en motsvarande enhet. Värdena bestäms enligt varje enhets behov av skydd, reproduktionsförmåga och storlek av fertila bestånd.

Fisket tillåtet enligt fiskebegränsningarna

Även hotade och försämrade fiskarter får fångas enligt fiskebegränsningarna som gäller bland annat fredningstider och fångstmått. Om man av misstag fångar en fisk som inte uppfyller fångstmåttet och/eller är hotad, ska fisken genast släppas tillbaka i vattnet oavsett som den lever eller inte. Utöver de fiskarts- och fiskbeståndsspecifika skyddsbestämmelserna ska man beakta och respektera de allmänna fiskeförbuden och -begränsningarna i lagen om fiske.

Bestämmelserna om påföljder i lagen om fiske och bestämmelserna om skyddsvärden som döms förverkade till staten enligt förordningen tillämpas bara i det fallet att en fiskare i strid med lagen har fångat hotade fiskar. Hotade fiskar som uppfyller fångstmåttet får dock fångas utanför fredningstiden inom de gränser som lagen tillåter.

Förordningen om värdena för hotade och fiskar på tillbakagång
Motiveringspromemoria (på finska)

Ytterligare information:
Sanna Koljonen, specialsakkunnig, tfn +358 295 16 2007
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn +359 295 16 2404

e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Fiskar Fiskebegränsningar Laxens år Maa- ja metsätalousministeriön asetus