Hoppa till innehåll
Media

Myndigheterna för geografisk information klara

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2009 9.18
Pressmeddelande -

Statsrådet antog i dag den 1 oktober 2009 en förordning om en infrastruktur för geografisk information som kompletterar lagen om en infrastruktur för geografisk information som trädde i kraft i juni. Det huvudsakliga syftet med lagen och den nya förordningen är att införa det s.k. INSPIRE-direktivet som gäller Europeiska gemenskapens gemensamma infrastruktur för rumslig information. Förordningen beräknas träda i kraft 12.10.2009.

Avsikten med lagen och förordningen är att samordna förvaltningen av myndigheternas geografiska datamängder, utveckla datatjänster, öka samverkan mellan myndigheter och skapa förutsättningar för allt mångsidigare kartbaserade tjänster för medborgare.

Lagen bygger på ett decentraliserat handlingssätt, dvs. de myndigheter som har de geografiska datamängderna, svarar i en ganska stor omfattning själva för många åtgärder. Myndigheterna ska ta fram s.k. metadata som beskriver datamängderna och utarbeta en interoperabel version. Vidare ska de se till att den interoperabla datamängden är tillgänglig i datanätet för visning och överföring.

Förordningen innehåller närmare bestämmelser om de myndigheter som omfattas av lagen och fastställer tidsfristerna då myndigheterna måste vidta de lagenliga åtgärderna. På samma sätt som lagen följer förordningen till en viss del också tämligen långa övergångsperioder enligt INSPIRE-direktivet. Införandet av infrastrukturen för geografisk information sker etappvis under åren 2010 – 2019.

Förordningen fastställer därtill närmare de stödtjänster som ligger på Lantmäteriverkets ansvar. Vidare innehåller förordningen bestämmelser om samarbetsorganets uppgifter och sammansättning samt om de uppgifter som uppföljningen och rapporteringen av direktivets införande kräver.

Förutom den nationella förordningen tillämpas flera tillämpningsföreskrifter om bl.a. datatjänsternas tekniska krav och den interoperabla datamängdens struktur som har beretts under EU-kommissionens ledning och som redan delvis har trätt i kraft.

Kostnaderna för att införa INSPIRE-direktivet utreddes redan i samband med beredningen av lagen. Förordningen bestämmer närmare fördelningen av dessa kostnader mellan de olika myndigheterna. En stor del av de insatser som lagen förutsätter kan under de långa övergångsperioderna integreras i annat datatekniskt utvecklingsarbete varför man uppskattar att de organisationsspecifika kostnaderna i regel är små.

En fungerande infrastruktur för geografisk information kan som bäst ge den offentliga förvaltningen och andra aktörer ekonomiska fördelar som uppgår till över 10 miljoner euro per år. De nya tjänsterna förbättrar verksamhetens kvalitet och produktivitet inom flera sektorer och gagnar också medborgare, t.ex. genom olika breda tjänster som gäller kartor och vägbeskrivningar.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
lagstiftningsrådet Tuire Taina, tfn 09-160 52694
konsultativa tjänstemannen Antti Vertanen, tfn 09-160 52504