Hoppa till innehåll
Media

Nationella skogsprogrammet 2015 utlovar förnyelse

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2008 9.26
Pressmeddelande -

Finlands nationella skogsprogram 2015 är nu färdigt. Programmet innehåller skogspolitiska riktlinjer som kommer att behandlas i statsrådet i form av ett principbeslut i slutet av februari och vid den s.k. rammanglingen i mars, då rambeslut om statsekonomin fastställs. Det bredbasiga nationella skogsrådet under ledning av jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila godkände förslaget till ett nytt nationellt skogsprogram vid sitt sammanträde 25.1.2008.

Det nya nationella skogsprogrammet som sträcker sig fram till 2015 stöder sig på de mångsidiga möjligheter våra skogar erbjuder som försörjningskälla och på utnyttjande av Finlands högtstående skogliga kunnande. Finland vill också i fortsättningen vara en föregångare inom hållbart skogsbruk och skoglig kompetens. I en snabbt föränderlig omvärld där särskilt den ekonomiska och produktionsmässiga globaliseringen, de ryska virkestullarna, betoningen av miljöfrågor och förändringarna i befolkningsstrukturen är stora utmaningar gäller det för hela skogssektorn att förnya sig. Enligt de riktlinjer som dras upp i programmet består nyckelfaktorerna i att förädla kompetensen till nya konkurrenskraftiga produkter och tjänster, öka användningen av inhemskt virke betydligt och stärka skogsnaturens biodiversitet. Den nytta som skogen ger i energi- och klimathänseende poängteras kraftigt.

Nya produkter och tjänster

Det är möjligt att utveckla nya kundorienterade produkter och tjänster genom att använda trä och olika beståndsdelar som ingår i trä för produktion av bl.a. bioenergi, kemikalier eller läkemedel och genom att skapa längre förädlade produkter och servicekedjor utifrån de befintliga produkterna. Familjeskogsbrukets lönsamhet kommer att förbättras dels via traditionell försäljning av stock och massaved, dels via försäljning av energivirke och handel med natur- och rekreationsvärden. I framtiden kan också den kolsänka som skogarna utgör bli föremål för handel eller hyresavtal. Den skogsbaserade företagsverksamheten breddas genom att bl.a. möjligheterna inom naturturismen, tillvaratagandet av naturprodukter och sektorn för skogsservice främjas. Statsmakten främjar uppkomsten av värdekedjor som grundar sig på nyttjande av skogen genom att finansiera forsknings- och utvecklingsverksamhet och sådana investeringar som små och medelstora företag gör.

Ökad användning av inhemskt virke

Målet är att användningen av inhemskt virke ska växa med 10–15 miljoner kubikmeter om året. Detta kräver snabba åtgärder. Att utnyttja aktuell information om skogstillgångarna, se till att skogsägarna får mångsidig rådgivning och tidsenliga tjänster, åstadkomma sporrande skattelösningar och främja nya former av skogsägande är de centralaste åtgärderna när det gäller att uppmuntra skogsägarna. Under de närmaste åren måste statsmakten investera i vägnätet och i järnvägar. Skogssektorn behöver också mer arbetskraft för de tilltagande avverkningarna och skogsvårdsarbetena samt för produktion av skogsenergi och träproduktindustrins behov. Det är nödvändigt att utveckla utbildningen med avseende på dimensioneringen, innehållet och flexibla utbildningsformer.

Det allt mångsidigare nyttjandet av skogarna – vidareförädling av trä och energiproduktion, tryggande av den skogliga mångfalden och rekreationsbruk, skogarna som kolsänka – förutsätter rikliga och ökande virkestillgångar. Målet för skogstillväxten fram till 2015 fastställs till minst 100 miljoner kubikmeter per år. Skogsbeståndens nuvarande åldersklassfördelning förutsätter intensiva satsningar på skogsvård som ett sätt att öka tillväxten. Målen för plantskogsvård och gallring av ungskog samt iståndsättningsdikning har höjts avsevärt, och samtidigt understryks en bättre skötsel av skogsföryngringsytor. Som incitament ökas de stöd som kan beviljas enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk.

Mångfald och skogsenergi

För att skogarnas mångfald ska tryggas krävs extra insatser, särskilt i södra Finland. Parallellt med det nationella skogsprogrammet 2015 har handlingsprogrammet METSO 2008–2016, ett biodiversitetsprogram för skogarna i södra Finland, beretts. METSO kommer att behandlas i statsrådet samtidigt med det nationella skogsprogrammet 2015 och METSO-riktlinjerna ingår i det nationella skogsprogrammet i form av biodiversitetsåtgärder. METSO inbegriper både ett allsidigt åtgärdsurval som baseras på frivilliga skyddsmetoder och ett ambitiöst finansieringsprogram.

EU:s mål i fråga om att öka användningen av förnybar energi är utmanande för Finland men erbjuder många möjligheter för skogssektorn. Det nationella skogsprogrammet 2015 syftar till att användningen av skogsflis ska bli tre gånger så stor som nu. För att detta mål, liksom de andra målen för användningen av träbaserad energi, ska kunna nås krävs åtgärder inom många förvaltningsområden och den privata sektorn. När skogsprogrammet bereddes har det samarbetats med den nationella klimat- och energistrategin som kommer att färdigställas i vår.

Flera ministerier finansierar

Finlands nationella skogsprogram 2015 är mer utpräglat än föregångaren, Finlands nationella skogsprogram 2010, ett program som flera ministerier står bakom. Det behov av tilläggsfinansering som programmet medför årligen är i medeltal 40 miljoner euro för jord- och skogsbruksministeriet, 15–65 miljoner euro för miljöministeriet och 160 miljoner euro för kommunikationsministeriet och 70 miljoner euro årligen till forskningsfinansiering inom olika förvaltningsområden. Dessutom är arbets- och näringsministeriets företagsfinansiering och undervisningsministeriets utbildningsanslag av central betydelse för att målen för programmet ska kunna nås.

Finlands nationella skogsprogram 2015 bedöms ha följande ekonomiska och sociala verkningar om det genomförs fullt ut: värdet av produktionen inom skogssektorn stiger med 500–700 miljoner euro per år, rotprisintäkterna och intäkterna av energiträ stiger med 400–500 miljoner euro per år, statens skatteinkomster växer med ca 200 miljoner euro per år, värdeökningen inom naturturismen blir 200 miljoner euro per år och arbetstillfällena inom branschen ökar med 5 000 stycken jämfört med en situation där programmets åtgärder inte är i bruk.

De växande skogarna och det tilltagande träbyggandet motverkar klimatförändringen genom att binda koldioxid, och trä ersätter fossila energikällor med minskande utsläpp av växthusgaser som följd. Den skogliga mångfaldens gynnsamma utveckling stabiliseras genom METSO.

I utlåtandena om programutkastet befarades det att de åtgärder och den finansiering som föreslagits eventuellt inte räcker till för att nå målen, som betraktades som välvalda. Naturorganisationerna uttryckte oro för bristande jämvikt mellan effektiviseringen av skogsbruket och insatserna för tryggande av biodiversiteten. Jämvikt skulle kräva visshet om att finansieringen av mångfaldsinsatserna ökas åtminstone i den utsträckning som anges i METSO-förslaget. Finlands naturskyddsförbund reserverade sig mot programmet.

Ytterligare upplysningar lämnas vid jord- och skogsbruksministeriet av:
statssekreterare Jouni Lind, tfn 09-160 533 23, 050 521 3305;
avdelningschef Aarne Reunala, tfn 09-160 533 50, 0400 437 222;
generalsekreterare Marja Kokkonen, tfn 09-160 529 23, 040 524 6267

Sirkka-Liisa Anttila