Hoppa till innehåll
Media

Ny fosforförordning träder i kraft – regleringen av gödslingen blir mer täckande

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2023 13.56
Pressmeddelande

Torsdagen den 12 januari godkände statsrådet en förordning som reglerar användningen av fosfor inom jordbruket och trädgårdsodlingen samt vid anläggning av grönområden och miljöbyggande. Den reglering av fosforanvändningen som tidigare har gällt miljöersättningen börjar från och med den 17 januari 2023 omfatta alla åkrar. Samtidigt inkluderas också anläggning av grönområden och miljöbyggande i regleringens tillämpningsområde. Ett mål är att fosforbelastningen på vattendragen ska minska och att fosforhalten ska gå ned i de åkrar där den är som högst, samtidigt som växternas behov av fosfor ska tillgodoses.

I och med den nya statsrådsförordningen börjar de begränsningar av fosforanvändningen som har gällt i samband med miljöersättningen omfatta alla jordbrukare, medan de tidigare begränsningarna gällde endast jordbrukare som hade förbundit sig till miljöersättningen. De tidigare gödslingsbegränsningarna i samband med miljöersättningen har varit i kraft i över 20 år, och de har omfattat cirka 90 procent av åkerarealen. Målet är att lagstiftningen ska vara mer heltäckande än tidigare och behandla jordbrukarna mer jämlikt.

Genom förordningen säkerställs att de beprövade goda förfaranden som använts i samband med miljöersättningen kan fortgå med några ändringar. I förordningen behålls den femåriga fosforutjämningsperioden och justeringen på basis av skördenivån. De maximala gödslingsmängderna sänks för alla trädgårdsväxter jämfört med nuläget. För övriga växter kvarstår maximinivåerna för fosforgödsling nästan oförändrade. Det undantag som har gällt för stallgödsel slopas efter en övergångsperiod på två år, dvs. den 17.1.2025.

Förordningens konsekvenser är sannolikt små för fosforgödslingen på de flesta jordbruk. De eventuella konsekvenserna gäller särskilt de husdjursgårdar som tidigare har valt att inte omfattas av miljöersättningen. Fosforutjämningen gör det möjligt att även i fortsättningen utnyttja stallgödsel vid gödsling. För en del husdjursgårdar kan slopandet av stallgödselundantaget innebära att det behöver hittas andra användningsområden för överflödig stallgödsel. När undantaget för stallgödsel slopas i kombination med att avskiljning av fosfor ur stallgödsel och rötrester från biogasanläggningar främjas, kommer återvinningen av näringsämnen att öka och behovet av att använda mineralgödsel på de övriga gårdarna att minska.

Fosforförordningen har samordnats med EU:s jordbrukspolitik så att ändringarna inte försvagar systemet med miljöstöd. Fosforgödslingen inom jordbruket kommer att övervakas i samband med övervakningen av användningen av stöden till jordbruket.

Statsrådet förutsatte i sitt beslut att en utvärdering av förordningens ekonomiska konsekvenser och konsekvenser för miljön görs före utgången av 2026. 

Ytterligare information:

Konsultativa tjänsteman Titta Berlin tfn 0295 162 026, epost titta.berlin @ gov.fi
Jordbruksekonomist Antti Unnaslahti tfn 0295 162 426, epost antti.unnaslahti @ gov.fi

CAP27 Djur och växter Lagstiftning Mat och jordbruk