Hoppa till innehåll
Media

Ny lag om djursjukdomar ändrar den gamla lagens struktur och sjukdomskategorisering

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2020 15.25 | Publicerad på svenska 16.10.2020 kl. 11.10
Pressmeddelande
Ryhmä lehmiä laitumella

Regeringen föreslår att den gällande lagen om djursjukdomar upphävs och ersätts med en ny lag. I och med revideringen av lagen om djursjukdomar ändras lagens struktur, sjukdomskategorisering och vissa begrepp.

Bakgrunden till revideringen av lagen är EU:s djurhälsoförordning, genom vilken bestämmelser som för närvarande finns i direktiv har sammanförts och förenhetligas. Till skillnad från direktiven är djurhälsoförordningen en direkt tillämplig rättsakt.

EU:s djurhälsoförordning tillåter dock stort nationellt handlingsutrymme. I den nya lagen föreslås att handlingsutrymmet utnyttjas i stor utsträckning för att de åtgärder för bekämpning och kontroll som tryggar den goda situationen i fråga om djursjukdomar i Finland fortsatt kan användas på motsvarande sätt som för närvarande. Genom handlingsutrymmet tryggas också striktare sjukdomsbekämpningsåtgärder än i EU i övrigt samt åtgärder för bekämpning av även andra sjukdomar än de som anges i EU:s djurhälsoförordning.

EU:s djurhälsoförordning medför inga stora innehållsmässiga ändringar i principerna eller metoderna för bekämpning av djursjukdomar.

Vid sidan av EU:s djurhälsoförordning förblir också vissa EU-förordningar om bekämpning av djursjukdomar i kraft. I den nya lagen beaktas de förordningarna, och lagen gäller också genomförandet av unionens förordning om offentlig kontroll.

I lagen om djursjukdomar föreskrivs det om förebyggande och bekämpning av djursjukdomar som kan överföras mellan djur och mellan djur och människor. I likhet med den gällande lagen om djursjukdomar är djursjukdomarna i den nya lagen indelade i kategorier enligt förekomst och svårighetsgrad, men det har gjorts ändringar i kategoriseringen för att den ska motsvara kategorierna i EU:s djurhälsoförordning. 

Myndighetssystemet och myndigheternas uppgiftsfördelning enligt den gällande lagen om djursjukdomar ändras inte.

Enligt förslaget ska Tullen dock i fortsättningen vid sidan av djurhälsomyndigheten kunna utföra kontroll vid EU:s inre gränser självständigt utan begäran om handräckning.

Systemet för ersättningar som betalas av statens medel på grund av djursjukdomar förblir oförändrat.

Om lagen antas, träder den i kraft den 21 april 2021. EU:s djurhälsoförordning börjar tillämpas samtidigt som lagen.

Ytterligare information:

Johanna Wallius, lagstiftningsråd, 0295 162 244, johanna.wallius(at)mmm.fi

Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman, 0295 162 361, kajsa.hakulin(at)mmm.fi

Djur och växter Hallituksen esitys Mat och jordbruk regeringen