Hoppa till innehåll
Media

Nya lagen om förebyggande av skogsskador möter det förändrade klimatet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2012 11.15
Pressmeddelande -

Helsingfors 24.5.2012

Förslaget från jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp till en ny lag om att förebygga skogsskador överlämnades i dag till minister Jari Koskinen. Den reviderade lagen tar hänsyn till de utmaningar som det förändrade klimatet medför. Arbetsgruppen var inte enhällig i sitt förslag. Utifrån förslaget kommer ministeriet att arbeta fram en regeringsproposition med förslag till en ny lag som är planerad att träda i kraft 1.1.2013.

De varma försomrarna har gjort att insekterna svärmar tidigare. Nuförtiden ynglar till exempel granbarkborren två gånger under sommaren. Om man undviker lagring sommartid, hålls insektsmängden låg. När skogen drabbas av en storm och mängden ynglingsmaterial blir större, växer stammen inte i en alarmerande takt genast efter första året efter stormen.

Enligt arbetsgruppen ska den nya lagen fortsatt innehålla bestämmelser om bortkörning av färskt tall- och granvirke från avverkningsplatserna och mellanlagren. Oavsett användningsändamål ska detta gälla allt virke med diameter på över 10 cm vid markytan. Även travar med energived som minst till hälften består av tall- eller granvirke med diameter på över 10 cm vid markytan ska köras bort.

Enligt förslaget ska bortkörning av granvirke ske tidigare än förut och landet indelas i tre områden. Tidsfristen för bortkörning av tallvirke ändras inte. Vidare kommer lagen att innehålla en ny skyldighet att inom en månad köra bort granar som man huggit ner i Södra Finland sommartid. På detta sätt minskas risken av barkborrens andra generation.

För bortkörning av andra delar av tall- och granträd gäller den tidigare gränsen på 10 m3. Skadade barrträd, så som vindfäll, ska komma bort från skogen om mängden är över 10 m3 per hektar. Enligt förslaget ska lagen innehålla en ny bestämmelse som går ut på att mellanlagrade stubbar ska transporteras bort senast inom två år efter upptagningen på grund av risken för rotticka.

Arbetsgruppen föreslår att jord- och skogsbruksministeriet behåller rätten att kräva åtgärder av markägare eller Finlands skogscentral när det gäller att undvika spridning eller uppkomst av skogsskador. I dessa katastrofartade situationer ersätter staten åtgärdskostnaderna.

Arbetsgruppen föreslår också att om ägaren till virket eller markägaren försummar den lagstadgade skyldigheten och en annan markägares skog dör eller tillväxten avtar i ett över 10 m3 stort område under en tid på högst fem år, är ägaren ersättningsskyldig. Om skadorna sprider sig från ett barrvirkeslager till en annans skog, är ägaren till virket skyldig att betala ersättning. Staten är däremot ersättningsskyldig om skadorna sprider sig från ett naturskyddsområde till en ekonomiskog.

Finlands skogscentral svarar för att lagens bestämmelser följs. Till en viss del ska övervakningen ske i form av egenkontroll, vilket gör övervakningen effektivare och sparar statens kostnader.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
biträdande avdelningschef Liisa Saarenmaa, tfn 0295 16 2429

Jari Koskinen