Hoppa till innehåll
Media

Nya totalreformerade skogslagar i kraft vid årsskiftet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.1.2014 8.59
Pressmeddelande -

En bred uppsättning nya skogslagar och –förordningar började gälla vid årsskiftet. Reformen, som är den största på flera årtionden, rör skogslagen, lagen om skogsvårdsföreningar, lagen om bekämpning av skogsskador, lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror samt den delen i lagen om mätning av virke som gäller mätning av energivirke.

Den ändrade skogslagen ger skogsägare fler valmöjligheter när de sköter sina skogar, förbättrar skogsbrukets lönsamhet, förädlingsindustrins verksamhetsförutsättningar och skogsnaturens biologiska mångfald. Ett av lagreformens viktigaste mål är att minska den detaljerade regleringen av skogsbehandlingen och göra lagstiftningen klarare. De största ändringarna handlar om att man tillåter odling av skog i olika åldrar, slopar gränserna för ålder och diameter vid föryngring, ger flera möjligheter till val av trädslag och ökar antalet skärskilt viktiga livsmiljöer. Systemet med anmälan om anläggande av plantbestånd avvecklas och tillsynen ska inriktas på föryngring för vilken man fastställer nya minimikrav.

Den ändrade lagen om skogsvårdsföreningar ger skogsägare mer valfrihet när det gäller intressebevakning och upphandling av skogstjänster och förbättrar skogsnäringens konkurrenskraft och lönsamhet. Hela lagen börjar gälla först vid ingången av år 2015, men systemet med den skatteliknande skogsvårdsavgiften avvecklas år 2014, vilket innebär att 2013 års avgift, som är den sista avgiften, tas ut i slutet av år 2014. I fortsättningen finansierar skogsvårdsföreningarna verksamheten med skogsägarnas medlemsavgifter och affärsverksamhetens intäkter. Restriktionerna som rör föreningarnas egen affärsverksamhet avskaffas också och föreningarna kan i fortsättningen producera skogsbruks- och virkeshandelstjänster.

Målet med lagen om bekämpning av skogsskador är att bidra till god skogshälsa i synnerhet genom att bekämpa skador av insekter. Den nya lagen är till stor del förenlig med den tidigare lagen, det vill säga lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog. De viktigaste ändringarna gäller tidigare borttransport av granvirke i Södra Finland, inkludering av energivirke i lagen, tidsfristen för borttransport av stubbar och definitionen av skadat virke som ska köras bort från skogen. Lagen förenklar förvaltningen när inspektioner i terrängen i regel ersätts av aktörernas egenkontroll.

Lagen om mätning av virke började gälla redan 1.7.2013, men de nya bestämmelserna om mätning av energivirke krävde en övergångsperiod fram till slutet av året. På samma sätt när det gäller andra virkessortiment ska också på energivirke tillämpas bestämmelser som säkerställer att de olika mätmetoderna är pålitliga.

Genom lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror sätter man i kraft EU:s förordning om trävaror (nr 995/2010) i Finland. Lagens syfte är att motarbeta att olagligt avverkat virke släpps ut på den finska marknaden. Landsbygdsverket övervakar leveranser av timmer och trävaror som förs in till Finland i samarbete med tullen. Tillsammans med Finlands skogscentral övervakar Landsbygdsverket att det inhemska virket är lagligt avverkat.
Lagarna har tagits fram i brett samarbete med intressentgrupperna, vilket också bidrog till att riksdagen gjorde endast några preciseringar i lagförslagen.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
Juha Ojala, avdelningschef, tfn 0295 162 415

Jari Koskinen