Hoppa till innehåll
Media

Nya utvecklingsprogrammet stödjer välbefinnande och hållbart jordbruk

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2014 11.28
Pressmeddelande -

Statsrådet har godkänt Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. Programmet är det viktigaste instrumentet för att reformera jordbruket och stärka landsbygdens livskraft. Programmets offentliga medel uppgår till 5 618 miljoner euro. Av denna summa är en del EU-pengar och en del nationella medel. Därtill kommer privat finansiering genom investeringar. EU-ministerrådet fattade beslut om andelen EU-pengar i fjol. För utvecklingsprogrammet har anvisats lite mer offentliga medel än under den förra programperioden.

Det breda programmet bygger på EU:s landsbygdsförordning, erfarenheterna från den förra programperioden, utvärderingsresultaten och samråden med intressentgrupperna och allmänheten. Åtgärderna har beretts i breda arbetsgrupper i många års tid. De största stödhelheterna är kompensationsersättningarna som betalas på grund av Finlands nordliga läge samt miljöersättningarna. Stödsumman för miljöersättningar minskade jämfört med det tidigare programmet eftersom vid totalreformen av jordbrukspolitiken (CAP) infördes ett system med förgröningsstöd som är obligatoriskt för alla gårdar.

Programmet ger jordbrukare verktyg som kan användas inom vattenskyddet och beredskapen för klimatförändringen. Med hjälp av programmet kan gårdar förbättra konkurrenskraften genom att investera i ny teknik, såsom förnybar energi. Programmet innehåller rådgivning och utbildning som förbättrar kompetensen bl.a. i resurseffektivitet, miljöfrågor och djurens välbefinnande. I programmet ingår också stöd för jordbruksinvesteringar samt ersättningar för ekologiskt jordbruk och djurens välbefinnande.

Programmet är ett betydelsefullt instrument för bioekonomin i Finland som skapar många möjligheter både för landsbygden och hela nationalekonomin. Programmet genomförs utifrån lokala fokuseringar. Det viktigaste målet med regionala insatser är att diversifiera näringar och öka arbetstillfällen i SME-företag. Programmet förbättrar landsbygdens livskraft genom att bidra till tillgängligheten och tillämpningen av teknologi samt genom att utveckla byar och nya serviceformer och värna om livsmiljön och naturens biologiska mångfald.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna och de lokala Leadergrupperna tilldelar finansiering för många olika utvecklingsprojekt som möter behovet i ett visst område och stödjer det. Europeiska kommissionen ska godkänna programmet innan programmet kan inledas. Stöden kan förmodligen sökas vid ingången av år 2015.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Tiina Malm, tfn 0295 162428
konsultativa tjänstemannen Sirpa Karjalainen, p. 0295 162103
förnamn.efternamn@mmm.fi

www.maaseutu.fi/maaseutu2020