Hoppa till innehåll
Media

Nytt stödsystem för skogsbruket

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2014 6.15
Pressmeddelande -

Med hjälp av Kemera, dvs. stödsystemet för ett hållbart skogsbruk uppmuntrar staten privata skogsägare att sköta sina skogar väl. Systemet reformeras som bäst på nationell nivå. Arbetsgruppen överlämnade i dag förslaget till ett nytt stödsystem till minister Jari Koskinen.

Reformen påverkas väsentligt av riktlinjerna för statliga stöd inom EU:s jord- och skogsbrukssektor som kommissionen arbetar med som bäst. Medlemsländerna får införa bara sådana stödsystem som följer dessa riktlinjer. Arbetsgruppen har iakttagit riktlinjerna, som nu ännu är i form av utkast, så bra som möjligt. Målet med EU:s reform av statliga stöd och riktlinjer är att harmonisera regleringen och förbättra fokuseringen av statliga stöd på verksamheter som är önskvärda med tanke på samhället.

Enligt arbetsgruppen ska stöd beviljas för åtgärder som gäller skogsförnyelse, vitaliseringsgödsling, bekämpning av rotticka, vård av myrskog, grundläggande reparation av enskilda vägar, byggande av nya skogsvägar och vård av ungskog som omfattar två arbetsslag: tidig skötsel av plantskog och vård av ungskog. Ytterligare får finansiering beviljas för miljöstöd och naturvårdsprojekt samt för stöd för naturvärden om EU:s riktlinjer det tillåter. I fortsättningen ska stödet beviljas för projektets totalkostnader.

Enligt förslaget ska stödet för skogsförnyelse begränsas till Norra Finland. I fortsättningen är det inte möjligt att få stöd för beskogning av åker eller reparation av skador efter naturkatastrofer. Finansieringen fokuseras på tidig skötsel av plantskog för att stödsystemet ska uppmuntra till skogsvårdsarbeten i rätt tid och kostnadseffektivare än i dag. Stödregionen för bekämpning av rotticka, bekämpningstiden och antalet stödmottagare ska utvidgas.

För upptagning av stubbar ska inte längre beviljas stöd. Det gällande systemet med stöd för drivning av energivirke avvecklas också. Vid beräkningen av miljöstöd ska växtplatsens biokapacitet beaktas bättre än tidigare. På så vis får man fler med tanke på biodiversiteten värdefulla objekt med i avtalen eftersom de mest produktiva områdena ofta också är frodiga med många olika växtsorter.

Stödsystemet är tidsbundet och finansieringen av stödsystemet är behovsprövat. Verksamheten ska anpassas efter statsbudgeten.
Den gällande lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk gäller åtminstone fram till 30.6.2015.


Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

Marja Hilska-Aaltonen, forstråd, tfn 0295 162 447

Jari Koskinen