Hoppa till innehåll
Media

Uppgifterna om aktielägenheter till nytt register från och med år 2019

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2018 12.15
Pressmeddelande

I Finland införs nästa år ett elektroniskt aktielägenhetsregister som småningom samlar in heltäckande uppgifter om ägande och pantsättning av bostadsaktier.

Aktieböckerna överförs till Lantmäteriverket

Registreringen av uppgifterna om ägande och pantsättning inleds när den nya lagstiftningen träder i kraft vid ingången av 2019. Nya bostadsaktiebolag bildas därefter endast digitalt och några aktiebrev trycks inte längre på papper. Aktierna i nya bostadsaktiebolag införs direkt till aktielägenhetsregistret.

Gamla, det vill säga husbolag som bildats före 2019, kan från och med 1.5.2019 överföra aktieböckerna till registret över aktielägenheter. Därefter har husbolagen ingen skyldighet att hålla en aktiebok. Överföringen förutsätter att handelsregistrets information om bolagets representanter är aktuell.

Husbolagen och disponenterna informeras närmare överföringstidpunkten hur överföringen ska göras i praktiken. Samtidigt preciseras tidsplanerna för de olika åtgärderna.

Elektroniskt register ersätter papper

Husbolagen och disponenterna får uppgifterna om lägenheterna, aktierna och ägarna direkt ur lägenhetsregistret. Aktieägarna behöver inte längre förvara aktiebreven själva. Eget aktieägande och egna pantsättningar kan man kontrollera i registret genom att identifiera sig i Lantmäteriverkets tjänst. Att utveckla e-tjänster blir enklare i fastighetsförmedlingsrörelser och på banker.

För att nå detta i före år 2019 bildade bolag krävs det åtgärder av bolagen. Först därefter kan enskilda aktieägares aktiebrev makuleras.

I den första fasen överför bostadsaktiebolaget aktieboken till det elektroniska aktielägenhetsregistret. Därefter kan aktieägaren, om hen så vill, söka makulering av aktiebrevet. Samtidigt görs en elektronisk registrering av ägandet i aktielägenhetsregistret.

Efter överföringen ska aktiemottagaren alltid ansöka om ägarregistrering när aktien överlåts vidare. Om ingen ägarregistrering har ansökts inom tio år från överföringen av aktieboken till Lantmäteriverket, ska aktieägaren ansöka om registreringen för att kunna delta i bolagsstämman. 

Ytterligare information:

https://osakehuoneistorekisteri.fi

Jord- och skogsbruksministeriets ASREK-projekt: Pentti Lähteenoja, överdirektör, pentti.lahteenoja(at)mmm.fi

Lagstiftning: Susanna Paakkola, lagstiftningsråd, susanna.paakkola(at)mmm.fi

Registret och registertjänsterna: Jorma Turunen, projektchef, jorma.turunen(at)maanmittauslaitos.fi