Hoppa till innehåll
Media

Permanent undantag tillåter rökning av kött och fisk även i fortsättningen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2020 11.04 | Publicerad på svenska 8.9.2020 kl. 11.09
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning som permanent tillåter högre gränsvärden för halten av PAH-föreningar i kött- och fiskprodukter som rökts med traditionella metoder.

Kommissionens beslut innebär att vi i Finland även i fortsättningen får sälja kött- och fiskprodukter som röks eller basturöks på traditionellt sätt.

– Rökning är en traditionell tillredningsmetod som utgör en del av den finländska matkulturen. Nu säkerställs det genom ett permanent undantagslov att vi i Finland får fortsätta tillämpa metoden. Jag är övertygad om att hälsa och traditioner kan samsas kring samma matbord även i fortsättningen, konstaterar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Finland och flera andra medlemsstater har tillämpat ett tidsbegränsat undantag i fråga om PAH-halten i kött och fisk som rökts med traditionella metoder och i produkter som framställts av dessa. För tre år sedan ansökte Finland om permanent undantag i fråga om de tillåtna halterna av PAH-föreningar i traditionellt rökt kött och köttprodukter samt i traditionellt rökt småfisk och produkter som framställts av sådan fisk. Finland ansökte om undantag, eftersom produkter som framställts med traditionella rökmetoder inte skulle ha fallit inom EU:s gränsvärden, som blivit allt striktare. Ständiga kommittén antog ändringen av förordningen i februari 2020, och beslutet träder i kraft nu när granskningstiden har gått ut.

PAH-föreningar uppstår i synnerhet vid direkt rökning, alltså när det kött som röks är i direkt anslutning till eldhärden. Undersökningar visar att PAH-föreningar, det vill säga polycykliska aromatiska kolväten, är cancerframkallande. Halten av dessa föreningar i livsmedel regleras på EU-nivå genom kommissionens förordning om gränsvärden för främmande ämnen.

Genom det permanenta undantaget tillåts högre gränsvärden än normalt för PAH-halten i kött och fisk som rökts med traditionella metoder samt i produkter som framställts av dessa. Den tillåtna halten av bens(a)pyren i produkter som röks med traditionella metoder är 5,0 µg/kg (vanligtvis högst 2 µg/kg) och summan av PAH4-föreningarna 30,0 µg/kg (vanligen högst 10 µg/kg).

Myndigheter och rökerier ska övervaka PAH-halten i produkterna och se till att aktörerna iakttar god rökningssed. För traditionellt rökta produkter gäller inga särskilda märkningskrav. Produkter som beviljats undantag får användas endast nationellt.

Mer information:

  • Elina Pahkala, ledande sakkunnig, tfn 0295 162 006, elina.pahkala(at)mmm.fi

  • Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör, tfn 0295 162 305, sebastian.hielm(at)mmm.fi

EU och internationella frågor EU-lainsäädäntö (HUOM vain lainsäädäntösisältöihin, EI tied./uut.)! Fiskar Jari Leppä Mat och jordbruk